WSPÓŁPRACA Z NGO

 

 

  

Aktualności z NGO

A A A

  

 


Tryb 19a rozstrzygnięty
(08.03.2019)

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 5 marca rozstrzygnięty został konkurs dla organizacji pozarządowych składających swoje oferty z zakresu kultury, sportu i turystyki, ochrony i promocji zdrowia w ramach artykułu 19a. Poniżej tabele z wynikami konkursu.

 

PLIKI DO POBRANIA:

OFERTY realizacji zadań publicznych z zakresu:


Oferty złożone w trybie artykułu 19 a.
(22.02.2019)

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że istnieje możliwość wglądu w oferty złożone przez organizacje pozarządowe w trybie artykułu 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ochrony i promocji zdrowia, wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa w roku 2019. Złożone oferty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świdnicy, w zakładce "ogłoszenia", "oferty w trybie pozakonkursowym (artykuł 19)".

 


Informacja dla Organizacji Pozarządowych - Wspieraj lokalnie
(22.02.2019)

W związku z przystąpieniem przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy do projektu „Wspieraj lokalnie”, mającego umożliwić organizacjom pożytku publicznego bardziej efektywne pozyskiwanie funduszy z 1% podatku dochodowego, informujemy Państwa o możliwości przygotowania dla Państwa organizacji prezentacji/wizytówki w programie do rozliczeń PIT, który zamieszczony zostanie na naszej stronie internetowej. W czasie rozliczenia podatkowego w programie podatnicy zachęcani będą do przekazywania 1% na rzecz lokalnych OPP, czyli między innymi dla Państwa organizacji.

Poniżej link do dostęp do bezpłatnego programu rozliczeniowego PIT - PITax.pl Łatwe podatki - który ułatwi skuteczne pozyskiwanie 1% podatku na rzecz lokalnych OPP w obszarze Państwa jednostki samorządu terytorialnego.

 


Informacja dla Organizacji Pozarządowych – Tryb 19a
(31.01.2019)

Zarząd Powiatu w Świdnicy informuje, że organizacje pozarządowe mogą ubiegać się  o dofinansowanie zadań publicznych z budżetu Powiatu Świdnickiego na 2019 rok z zakresu art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do dyspozycji oferentów są następujące środki:

- 30.000,00 zł na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia;

- 50.000,00 zł na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

- 44.000,00 zł na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Środki te rozdzielone będą bez otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Możliwość wsparcia zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert zwana jest trybem uproszczonym lub trybem małych zleceń (trybem małych grantów). W przeciwieństwie do otwartego konkursu ofert, uruchomiany jest on na wniosek organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego.

                        Przedmiotowy tryb zlecania zadań ograniczony jest max. wysokością przekazywanej dotacji (do 10 tys. zł), okresem wykonania zadań (do 90 dni) oraz ich zasięgiem terytorialnym (zadania o charakterze lokalnym i powiatowym).

Uprawniony podmiot składa ofertę do Zarządu Powiatu w Świdnicy. Wzór oferty określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 570) – w załączeniu.

Zgodnie z uchwalonym „Programem współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” , pirytowymi zadaniami Powiatu Świdnickiego jest:

1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie:

- organizowanie zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacji dla mieszkańców Powiatu poprzez prowadzenie całorocznego systemu współzawodnictwa sportowego oraz imprez o charakterze otwartym,

- organizowania przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla młodzieży,

- wspierania działań sportowych promujących Powiat przez LZS, kluby sportowe i UKS,

- wspierania działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców powiatu.

2) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji w zakresie:

- organizacja wydarzeń kulturalnych o zasięgu powiatowym, a w szczególności: przeglądów,

koncertów, występów, spektakli, konkursów, plenerów, jubileuszowych lub cyklicznych  wydarzeń kulturalnych;

- organizacja przedsięwzięć z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania

polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ze szczególnym

uwzględnianiem wydarzeń upamiętniających święta państwowe,

- ochrona dóbr kultury i tradycji, z wyłączeniem realizacji prac konserwatorskich i robót budowlanych,

- realizacja programów w zakresie edukacji kulturalnej lub działań artystycznych dzieci i

młodzieży oraz osób starszych i osób niepełnosprawnych,

- organizacja przedsięwzięć prezentujących i promujących amatorski ruch artystyczny,

- organizacja przedsięwzięć upowszechniających, promujących i popularyzujących lokalnych

 twórców i ich twórczość, w tym wydawanie niskonakładowych katalogów dokumentujących

dorobek osób lub realizowanych przedsięwzięć,

- wydawanie niskonakładowych publikacji (w tym katalogów), dokumentujących wiedzę o przeszłości, w dniu dzisiejszym i tradycjach Powiatu oraz zamieszkującej go społeczności

3) zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

a) prowadzenie działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zasad racjonalnego odżywiania

  oraz zaburzeń odżywiania (nadwaga, otyłość, anoreksja, bulimia),

b) organizowanie działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia dla mieszkańców powiatu:

- działania na rzecz osób szczególnie w wieku senioralnym, chorych i niepełnosprawnych,

- edukacja w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej,

- realizacja zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS,

- wspieranie działań z zakresu uzależnień,

- organizowanie działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia psychicznego,

- organizowanie imprez środowiskowych promujących zdrowy styl

życia.

c) wspieranie osób starszych poprzez umożliwienie korzystania z nowoczesnych technologii

przeciwdziałających e-wykluczeniu (trening pamięci z wykorzystaniem pakietu edukacyjnego,

który posiada Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy umożliwiający pracę na pięciu stanowiskach komputerowych).

d) działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej,

e) prowadzenie konsultacji i poradnictwa przez lekarzy specjalistów, pielęgniarki i położne dla

noworodków i dzieci w wieku 0 – 6 lat, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwoju oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 25 roku życia.

Prosimy o składanie propozycji ofert do dnia 14 lutego 2019 r. do godz. 14.00 w Biurze ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego   w Świdnicy p. 119. Pozwoli nam to na sprawne przeprowadzenie procedury.

Poniżej - prezentacja UMWD ułatwiająca napisanie oferty w trybie 19a (strony od 35 do 40)

http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Organizacje_pozarzadowe/punkty/ Prezentacja_UMWD_WZORY_Oferta_SPRAWOZDANIE.pdf

 


PLIK DO POBRANIA:

 


Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej
(23.01.2019)  

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku. W związku z ogłoszeniem Zarządu Powiatu w Świdnicy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert.

 1. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełnić poniższe warunki:

 1. Być reprezentantem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie Powiatu Świdnickiego bądź osobą wskazaną przez nie.

 2. Złożyć pisemne zgłoszenie na członka ww. Komisji Konkursowej.

 3. Posiadać pisemne upoważnienie do reprezentowania organizacji lub podmiotu.

 4. Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).

 1. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia można składać w Biurze ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 58-100 Świdnica, pokój 119, I piętro lub przesłać drogą elektroniczną na adres be@powiat.swidnica.pl do dnia 25.01.2019 roku do godziny 13.00.
  Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z ramienia których podmiot występuje.

 2. W przypadku, gdy w wyniku otwartego naboru na członka Komisji Konkursowej nie zostanie wyłoniona reprezentacja sektora organizacji pozarządowych i podmiotów zrównanych, komisja będzie działała bez udziału ww. osób zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 3. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Świdnicy w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

 4. Zarząd Powiatu w Świdnicy lub osoba przez niego upoważniona powołuje Komisję Konkursową najpóźniej w dniu dokonania oceny formalnej.

 5. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest bezpłatny.

 

Do pobrania:


Informacja dla NOG – konkurs
(10.01.2019)

Zarząd Powiatu w Świdnicy, na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2019 roku, podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

W załączniku, do pobrania, szczegółowe zasady dotyczące składania oferty:

 


  Informacja dla Organizacji Pozarządowych
(04.12.2018)

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że w trybie 19a, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji została złożona następująca oferta.

Szczegóły dotyczące złożonej oferty znajdują się pod następującym linkiem:

 


Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej
(13.11.2018)

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu świdnickiego w 2019 roku.

W związku z ogłoszeniem Zarządu Powiatu w Świdnicy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu świdnickiego w 2019 roku zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert.

 1. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełnić poniższe warunki:
  1) Być reprezentantem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie Powiatu Świdnickiego bądź osobą wskazaną przez nie.
  2) Złożyć pisemne zgłoszenie na członka ww. Komisji Konkursowej.
  3) Posiadać pisemne upoważnienie do reprezentowania organizacji lub podmiotu.
  4) Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).

 2. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia można składać w Biurze ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 58-100 Świdnica, pokój 119, I piętro lub przesłać drogą elektroniczną na adres be@powiat.swidnica.pl do dnia 09.11.2018 roku do godziny 13.00.
  Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z ramienia, których podmiot występuje.

 3. W przypadku, gdy w wyniku otwartego naboru na członka Komisji Konkursowej nie zostanie wyłoniona reprezentacja sektora organizacji pozarządowych i podmiotów zrównanych, komisja będzie działała bez udziału ww. osób zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 4. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Świdnicy w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

 5. Zarząd Powiatu w Świdnicy lub osoba przez niego upoważniona powołuje Komisję Konkursową najpóźniej w dniu dokonania oceny formalnej.

 6. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest bezpłatny.

Do pobrania


Rozstrzygnięcie konkursu na zadanie z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie na terenie Powiatu Świdnickiego domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie" w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2023 r.
(07.11.2018)

 

 Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej 
(08.10.2018)

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie na terenie Powiatu Świdnickiego domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie"

W związku z ogłoszeniem Zarządu Powiatu w Świdnicy otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie na terenie Powiatu Świdnickiego domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie" zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert.

 1. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełnić poniższe warunki:
  1) Być reprezentantem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie Powiatu Świdnickiego bądź osobą wskazaną przez nie,
  2) Złożyć pisemne zgłoszenie na członka ww. Komisji Konkursowej.
  3) Posiadać pisemne upoważnienie do reprezentowania organizacji lub podmiotu.
  4) Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000).

 2. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia można składać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 58-100 Świdnica, pokój 315, III piętro lub przesłać drogą elektroniczną na adres zd@powiat.swidnica.pl do dnia 11 października 2018 r. do godziny 15.00 .
  Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z ramienia, których podmiot występuje.

 3. W przypadku, gdy w wyniku otwartego naboru na członka Komisji Konkursowej nie zostanie wyłoniona reprezentacja sektora organizacji pozarządowych i podmiotów zrównanych, komisja będzie działała bez udziału ww. osób zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 4. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Świdnicy w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

 5. Zarząd Powiatu w Świdnicy lub osoba przez niego upoważniona powołuje Komisję Konkursową najpóźniej w dniu dokonania oceny formalnej.

 6. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest bezpłatny.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych


Informacja dla Organizacji Pozarządowych
(20.08.2018)

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że w trybie 19a, z zakresu turystyki i krajoznawstwa została złożona następująca oferta.

Szczegóły dotyczące złożonej oferty znajdują się pod następującym linkiem:

 


Informacja dla Organizacji Pozarządowych
(13.06.2018)

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że w trybie 19a, z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, zostały złożone następujące oferty.

Szczegóły dotyczące złożonych ofert znajdują się pod następującym linkiem:


Rozstrzygnięcie ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz ...
(08.06.2017)

Rozstrzygnięcie dla ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku, z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Zarząd Powiatu w Świdnicy na posiedzeniu 30 maja br. podjął uchwałę w sprawie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Listę organizacji pozarządowych, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych oraz wysokość przyznanych dotacji określono w poniższym załącznikach  nr 1.

PLIK DO POBRANIA:

 


Informacja dla Organizacji Pozarządowych
(12.04.2017)

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że w trybie 19a, z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, zostały złożone następujące oferty.

Szczegóły dotyczące złożonych ofert znajdują się pod następującym linkiem:
 http://spswidnica.bip.e-zeto.eu/index.php...


Informacja dla organizacji pozarządowych
(03.04.2017)

Zarząd Powiatu w Świdnicy informuje, że organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań publicznych z budżetu Powiatu Świdnickiego na 2017 rok z zakresu art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r. poz. 1817).

 

Na cały 2017 rok do dyspozycji oferentów są następujące środki:

 • 25.000,00 zł na zadania z kultury, sztuki, ochronę dóbr kultury i tradycji w zakresie:
  organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, dyskusji i prelekcji, zwłaszcza związanych z promocją dziedzictwa kulturowego Powiatu Świdnickiego, organizowanie warsztatów twórczych w szczególności upamiętniających osoby, miejsca i wydarzenia historyczne na terenie Powiatu, organizowanie na terenie Powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość kraju oraz obchodów rocznic i świąt państwowych związanych z historią kraju i historią powiatu.

 • 10.000,00 zł na zadania z turystyki i krajoznawstwa, w tym wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych: w szczególności turniejów, konkursów i rajdów.

Środki te rozdzielone będą bez otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Możliwość wsparcia zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert zwana jest trybem uproszczonym lub trybem małych zleceń (trybem małych grantów). W przeciwieństwie do otwartego konkursu ofert, uruchomiany jest on na wniosek organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego.
Przedmiotowy tryb zlecania zadań ograniczony jest max. wysokością przekazywanej dotacji (do 10 tys. zł), okresem wykonania zadań (do 90 dni) oraz ich zasięgiem terytorialnym (zadania o charakterze lokalnym i powiatowym).

Uprawniony podmiot składa ofertę do Zarządu Powiatu w Świdnicy (organ administracji publicznej, do którego adresowana jest oferta). Wzór oferty określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 570) – w załączeniu.

Prosimy o składanie propozycji ofert do dnia 6 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00 w Biurze ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Świdnicy p. 119. Pozwoli nam to na sprawne przeprowadzenie procedury.

W załączeniu:

 


Wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia w ramach art. 19a na 2017 rok 
(08.02.2017)

Zarząd Powiatu Świdnickiego, na posiedzeniu w dniu 7 lutego, podjął uchwałę w sprawie wyboru ofert, które wpłynęły w ramach art. 19 a na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia na 2017 rok.

W załącznikach, do pobrania informacja dotycząca wybranych ofert na zadania realizowane z art. 19 a tryb małych zleceń z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia w 2017 roku.

Do pobrania


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu w 2017 roku.
(06.02.2017)

Zarządu Powiatu w Świdnicy na posiedzeniu 31 stycznia 2017 r. przyznał dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, których realizacja rozpocznie się od dnia podpisania umowy i zakończy 15 grudnia 2017 roku

PLIK DO POBRANIA:

 


Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej
(12.01.2017)

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku. 

W związku z ogłoszeniem Zarządu Powiatu w Świdnicy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert.

 

1. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełnić poniższe warunki:

 1. Być reprezentantem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie Powiatu Świdnickiego bądź osobą wskazaną przez nie.

 2. Złożyć pisemne zgłoszenie na członka ww. Komisji Konkursowej.

 3. Posiadać pisemne upoważnienie do reprezentowania organizacji lub podmiotu.

 4. Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

2. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia można składać w Biurze ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 58-100 Świdnica, pokój 119, I piętro lub przesłać drogą elektroniczną na adres be@powiat.swidnica.pl do dnia 13.01.2016 roku do godziny 15.15.
Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z ramienia, których podmiot występuje.

3. W przypadku, gdy w wyniku otwartego naboru na członka Komisji Konkursowej nie zostanie wyłoniona reprezentacja sektora organizacji pozarządowych i podmiotów zrównanych, komisja będzie działała bez udziału ww. osób zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Świdnicy w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

6. Zarząd Powiatu w Świdnicy lub osoba przez niego upoważniona powołuje Komisję Konkursową najpóźniej w dniu dokonania oceny formalnej.

7. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest bezpłatny.

DO POBRANIA: 

 


Nabór wniosków z zakresu artykułu 19 a 
(12.01.2017)

Starostwo Powiatowe w Świdnicy informuje, że organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań publicznych z budżetu Powiatu Świdnickiego na 2017 rok z zakresu art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Na cały 2017 rok do dyspozycji oferentów są następujące środki:

 • 15.000,00 zł na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia;

 • 30.000,00 zł na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Środki te rozdzielone będą bez otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Możliwość wsparcia zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert zwana jest trybem uproszczonym lub trybem małych zleceń (trybem małych grantów). W przeciwieństwie do otwartego konkursu ofert, uruchomiany jest on na wniosek organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego.

Przedmiotowy tryb zlecania zadań ograniczony jest max. wysokością przekazywanej dotacji (do 10 tys. zł), okresem wykonania zadań (do 90 dni) oraz ich zasięgiem terytorialnym (zadania o charakterze lokalnym i powiatowym).

Uprawniony podmiot składa ofertę do Zarządu Powiatu w Świdnicy. Wzór oferty określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 570) – w załączeniu.

Prosimy o składanie propozycji ofert do dnia 23 stycznia 2017 r. do godz. 12.00 w Biurze ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Świdnicy p. 119. Pozwoli nam to na sprawne przeprowadzenie procedury.

W załączeniu:


KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA 2017 ROK 
(23.12.2016)

Zarząd Powiatu Świdnickiego, na posiedzeniu w dniu 20 grudnia, podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2017 rok.

W załącznikach, do pobrania, wzór ofert na realizację zadania publicznego oraz szczegółowe zasady dotyczące składania oferty:

Oferty na zadania realizowane z art. 19 a tryb małych zleceń (formie uproszczona) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji, ochrony i promocji zdrowia oraz z zakresu turystyki i krajoznawstwa będzie ogłoszony w styczniu w 2017 roku.

 

 


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.
(08.12.2016)

Zarządu Powiatu w Świdnicy na posiedzeniu 6 grudnia 2016 r. dokonał wyboru następujących organizacji z określeniem miejsca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe - Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Dobromierzu

 2. Stowarzyszenie Obrona Praw Człowieka i Obywatela "ST.O.P" - Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Świdnicy

 3. Liga Kobiet Polskich Koło w Świdnicy - Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Marcinowicach

Powyższe organizacje spełniły wymogi formalne, uzyskały najwyższą ilość punktów po weryfikacji merytorycznej oraz zrealizowały wymogi określone w ustawie.

PLIK DO POBRANIA:

 


 

Powiatowa Rada Pożytku Publicznego powołana
(28.11.2016)

Uchwałą Nr 416/2016 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 8 listopada 2016 r. została powołana Powiatowa Rada Pożytku Publicznego w Powiecie Świdnickim.

Do pobrania:

 


Informacja dla NGO - ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej 
(09.11.2016)

W związku z ogłoszeniem Zarządu Powiatu w Świdnicy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Świdnickiego w 2017 roku zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 814 t.j.) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert.

Do pobrania:

 

 


 

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na 2017 rok 
(26.10.2016)

Zarząd Powiatu Świdnickiego, na posiedzeniu w dniu 25 października, podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.

 

W załącznikach, do pobrania, wzór ofert na realizację zadania publicznego oraz szczegółowe zasady dotyczące składania oferty:

PLIKI DO POBRANIA:


Ważna informacja dla organizacji pozarządowych 
(19.10.2016)

Ruszają konsultacje projektu "Programu współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok".

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag dotyczących załączonego programu współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. Konsultacje potrwają od 26 października 2016 do 04 listopada 2016 r.

Uwagi i opinie proszę zgłaszać na załączonym formularzu drogą mailową na adres be@powiat.swidnica.pl  lub przekazać do Biura ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, pok. 119, do dnia 04 listopada 2016 r.

Do pobrania:

 


LISTA KANDYDATÓW DO POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
(11.10.2016)

Poniżej zamieszczamy listę zgłoszonych kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Świdnickim. Wyboru 5 członków Rady spośród kandydatów dokona Zarząd Powiatu na drodze uchwały w oparciu o następujące kryteria: 

 • minimum rocznego doświadczenia kandydata w działalności w organizacji pozarządowej
 • znajomości problemów, potrzeb i specyfiki działania organizacji pozarządowych opisanej przez kandydata w karcie zgłoszeniowej.

PLIK DO POBRANIA:

 Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków rady działalności pożytku publicznego w powiecie świdnickim 
(21.09.2016)

Na podstawie Uchwały Nr XXII/176/2016 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Starosta Świdnicki ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Powiatowej.

Organizacje dokonują zgłoszenia kandydatów na członków Rady poprzez dostarczenie Staroście Świdnickiemu do dnia 05 października 2016 roku karty zgłoszenia kandydata do Rady Powiatowej.

Kandydatem na członka Rady Powiatowej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Zgłoszenie powinno zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji. W przypadku wymaganego upoważnienia zwierzchniego Zarządu do karty zgłoszenia należy dołączyć pełnomocnictwo lub upoważnienie Zarządu.

Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać lub dostarczyć na adres:
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
58-100 Świdnica
(Sekretariat Starosty p. 105)

Lista kandydatów wraz z nazwą organizacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Świdnicy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Wyboru pięciu członków Rady spośród kandydatów pisemnie zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Świdnicy na drodze uchwały w oparciu o następujące kryteria:
1) minimum rocznego doświadczenia kandydata w działalności w organizacji pozarządowej,
2) znajomości problemów, potrzeb i specyfiki działania organizacji pozarządowych opisanej przez kandydata w karcie zgłoszenia.

Uchwała Zarządu Powiatu w Świdnicy w sprawie powołania członków Rady Powiatowej zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Świdnicy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 5 października 2016 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Starostwa).

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów.

PLIK DO POBRANIA:


Ważna informacja dla stowarzyszeń zwykłych z terenu Powiatu Świdnickiego 
(02.08.2016)

Szanowni Państwo. W terminie 24 miesięcy od dnia wejście w życie znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393), tj. od dnia 20 maja 2016 r. stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów sprzed 20 maja 2016 r. - obowiązane są dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, o której mowa w art. 40 ust. 5 w/w ustawy. 

Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia z mocy prawa. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji, stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych. Poniżej znajdują się wymagane dokumenty wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Ponadto zgodnie z art. 40 ust. 1 a-c ustawy Prawo o stowarzyszeniach stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własności i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem (1a). Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna (1b). Przepis ust. 1b nie stanowi przeszkody do wniesienia powództwa przeciwko członkowi, zanim egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna (1c). Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Pani Justyna Krygier - Inspektor w Biurze ds. Europejskich i Współpracy z organizacjami Pozarządowymi, tel. 74/85-00-439, e-mail: justyna.krygier@powiat.swidnica.pl

PLIKI DO POBRANIA:


Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków rady działalności pożytku publicznego w Powiecie Świdnickim
(24.05.2016)

Na podstawie Uchwały Nr XIX/153/2016 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego ogłasza się informację o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 239).

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów.
Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać lub dostarczyć na adres:

Starostwo Powiatowe w Świdnicy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
58-100 Świdnica
(Biuro ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi p. 119)

z dopiskiem: Nabór na członków RDPP I kadencji.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 7 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Starostwa). Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Do pobrania:

 


 


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Świdnickiego 
(07.04.2016)

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie określenie trybu powoływania członków, organizacji pracy i działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

 • Czas rozpoczęcia konsultacji: 13 kwietnia 2016 r.

 • Czas zakończenia konsultacji: 15 kwietnia 2016 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne oraz otwarte spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Opinie do projektu programu należy zgłaszać wg załączonego formularza do Starostwa Powiatowego w Świdnicy - Biuro ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7, pokój nr 119 lub mailowo na adres: be@powiat.swidnica.pl,  w terminie do 15 kwietnia 2016 r.

Projekt programu zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Świdnickiego: www.powiat.swidnica.pl (aktualności) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Świdnicy.
W ramach konsultacji odbędzie się 14 kwietnia 2016 r. otwarte spotkanie dla wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Marta Habowska pracownik Biura ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale
nr XL/329/2010 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 29 września 2010 r.

PLIKI DO POBRANIA:


OGŁOSZENIE
(30.12.2015)

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2016 roku.

PLIK DO POBRANIA:


OGŁOSZENIE
(10.12.2015)

Zarządu Powiatu w Świdnicy na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2015 r. dokonał wyboru następujących organizacji z określeniem miejsca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. Stowarzyszenie Obrona Praw Człowieka i Obywatela "St.O.P" - Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Świdnicy

 2. Liga Kobiet Polskich Koło w Świdnicy - Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Marcinowicach

 3. Fundacja w Służbie Wsi - Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Dobromierzu
  Powyższe organizacje spełniły wymogi formalne, uzyskały najwyższą ilość punktów po weryfikacji merytorycznej oraz zrealizowały wymogi określone w ustawie.

PLIKI DO POBRANIA:


Konkurs dla NGO na udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku 
(04.11.2015)

Zarząd Powiatu Świdnickiego, na posiedzeniu w dniu 3 listopada, podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku.

W załącznikach, do pobrania, wzór ofert na realizację zadania publicznego oraz uchwała Zarządu wraz ze szczegółami ogłoszenia.

 

PLIKI DO POBRANIA:

 • Uchwała Nr 176/2015
  Zarządu Powiatu w Świdnicy
  z dnia 3 listopada 2015 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku.

 • Wzór oferty

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy


Dołącz do sieci Ośrodków „Działaj Lokalnie”
(03.08.2015)

Działasz w organizacji pozarządowej w miejscowości liczącej do 50 tys. mieszkańców? Potrafisz skutecznie pozyskiwać finanse z różnorodnych źródeł na swoją działalność? Współpracujesz z różnymi partnerami w swojej społeczności? Chcesz wspierać aktywność mieszkańców i przyznawać dotacje na inicjatywy obywatelskie? Zgłoś się do konkursu Programu „Działaj Lokalnie”, w którym poszukujemy nowych kandydatów na Ośrodki Działaj Lokalnie. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na wnioski do 10 września.

Do konkursu na Ośrodki Działaj Lokalnie mogą przystąpić stowarzyszenia oraz fundacje, zainteresowane prowadzeniem lokalnych programów grantowych na obszarze od 4 do kilkunastu gmin z wyłączeniem obszarów, na których działają dotychczasowe ODL.

Od zainteresowanych organizacji oczekujemy między innymi umiejętności pozyskiwania środków finansowych oraz doświadczenia w realizacji projektów społecznych. Ważne jest również, aby misja organizacji była zbieżna z celami Programu „Działaj Lokalnie”, dlatego też szczególnie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie organizacje działające na rzecz rozwoju lokalnego – zachęca koordynatorka Programu Iwona Olkowicz.

Zasady rekrutacji

We wrześniu br. spośród nadesłanych zgłoszeń około 10 organizacji (kandydatów na ODL), przejdzie do drugiego etapu rekrutacji. Będzie to spotkanie z zespołem powołanym przez PAFW i ARFP służącemu poznaniu bliżej potencjału organizacji i planu uruchomienia konkursu. W drugim etapie ostatecznie wybranych zostanie 3-5 organizacji, które w listopadzie 2015 przejdą cykl szkoleń poświęconych prowadzeniu lokalnych programów grantowych w ramach „Działaj Lokalnie”. Począwszy od 2016 roku nowe ODL będą corocznie realizowały lokalne konkursy grantowe wspólnie z obecnymi członkami Sieci ODL. Ponadto w lipcu PAFW i ARFP uruchomią pilotażowo nabór na tzw. Afiliowane ODL.

Czym są ODL-e?

Ośrodki Działaj Lokalnie (60 w całej Polsce) to wyłaniane w otwartych konkursach stowarzyszenia oraz fundacje organizujące konkursy grantowe dla mniejszych organizacji i grup nieformalnych. Jednocześnie pozyskują dodatkowe fundusze na dotacje lokalne, przekazują pieniądze na realizację nagrodzonych projektów i czuwają nad ich prawidłowym rozliczeniem. Wśród osób będących w składzie komisji grantowych są niezależne autorytety i darczyńcy. Gwarantuje to, że dotacje przyznawane są organizacjom i grupom nieformalnym, które mają pomysł na działania odpowiadające na faktyczne potrzeby mieszkańców. Wspólnym mianownikiem wspieranych inicjatyw jest dobro wspólne oparte na lokalnej aktywności oraz angażowaniu do projektów różnych środowisk i partnerów. Jak mówi Paweł Łukasiak z Akademii Rozwoju filantropii w Polsce: 15 lat temu wyszliśmy z założenia, że „z bliska widać lepiej” i powierzyliśmy przeprowadzenie małych konkursów grantowych lokalnym organizacjom, które znają najlepiej potrzeby i zasoby swoich społeczności. Wiedzą, jak dotrzeć do naprawdę potrzebujących, kogo wesprzeć, z kim współpracować.

O „Działaj Lokalnie”

Działaj lokalnie” to niezwykłe projekty, pełne wyobraźni, nowych idei, powstające w małych miastach i wsiach. W działania włączają się obywatele, wspierają je samorządy lokalne, przedsiębiorcy. Zmienia się życie całych społeczności. Poprzez wspieranie projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do  budowania kapitału społecznego. Działania kierowane są przede wszystkim do mieszkańców miejscowości liczących do około 20 tysięcy osób.

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Więcej informacji oraz lista ODL na www.dzialajlokalnie.pl 
Zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/DzialajLokalnie 

Kontakt:
Katarzyna Kunert
k.kunert@filantropia.org.pl
 
tel: 22 622 01 22 wew. 22

 


Zatańcz z nami Zumbę
(23.07.2015)

Zapraszamy wszystkich spragnionych aktywności fizycznej na wspólne tańczenie Zumby na świeżym powietrzu. Zapraszamy we wtorki, na godz. 19.00, przy Parku Centralnym, ogródek letni przy starej szopie, vis a vis Klubu Łaźnia.


Koniec projektu
(24.06.2015)

Zakończył się projekt realizowany z Fundacją "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego w partnerstwie z Powiatem Świdnickim i Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych. Dzięki podjętym działaniom wypracowane zostały dokumenty mające na celu zwiększenie zakresu i poprawę jakości współpracy organizacji pozarządowych i administracji samorządowej. 

Działania projektowe pomogą przedstawicielom organizacji pozarządowych i instytucji publicznych dokonać oceny jakości dotychczasowej współpracy i wzajemnych relacji. Nawiązanie dialogu ma na celu skłonić obie strony do wymiany doświadczeń oraz wypracowania i wdrożenia pomysłów na dalsze, efektywne współdziałanie. Zakończony projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poniżej, do pobrania: Procedury i standardy współpracy Starostwa Powiatowego z organizacjami pozarządowymi na terenie Powiatu Świdnickiego. 

 


Raport z oceny jakość współpracy Starostwa Powiatowego z organizacjami pozarządowymi
(30.05.2015)

PLIK DO POBRANIA:


Raport z oceny jakość współpracy Starostwa Powiatowego z organizacjami pozarządowymi
(16.05.2015)

PLIK DO POBRANIA:


 

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych
(15.04.2015)

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją „Jagniątków”, Fundacją „Merkury”, Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz Dolnośląską Federacją Profilaktyki Uzależnień „Ślęża” w partnerstwie z Klastrem Przedsiębiorstw Społecznych oraz Związkiem Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD” zapraszaj do udziału w Dolnośląskim Kongresie Obywatelskim, organizowanym w dniu 24 kwietnia 2015 r., w Krzyżowej k. Świdnicy.

Podczas Kongresu odbędzie się, aż 15 paneli dyskusyjnych, w dwóch turach, oraz debata o przyszłości finansowania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych. Organizatorzy do udziału w dyskusji zaprosili mi.in: Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Krzysztofa Więckiewicza – Dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS, Bartosza Szymańskiego – Z-cę Dyrektora ds. rozwoju terytorialnego, procedur i koordynacji kontroli oraz finansów MRiRW, Krzysztofa Balona – Współprzewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego, Cezarego Miżejewskiego – Prezesa Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, Wiolettę Susmanek – Dyrektor Departamentu RPO UMWD, Piotra Klaga – Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, Monikę Kwil-Skrzypińską – Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Debatę poprowadzi Pan Edwin Bendyk - dziennikarz, publicysta, zajmujący się problematyką cywilizacyjną i wpływem techniki na życie społeczne, aktualnie związany z tygodnikiem „Polityka”. Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w Kongresie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesyłanie na adres e-mail anna.bogucka@dfop.org.pl  lub faksem na nr 71 793 23 24 do dnia 20.04.2015 r.

 


PLIK DO POBRANIA:


 

Dzień bezpłatnego doradztwa dla organizacji pozarządowych

W związku z realizacją projektu "Tak dla modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Powiecie Świdnickim" w ramach działania Inkubatora ngo przy Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

 • 21.04.2015 w Strzegomiu w godz. 15.00- 16.30


odbędzie się dzień bezpłatnego doradztwa dla organizacji pozarządowych.
 
Zapraszamy do Centrum Aktywności Społecznej "Karmel" ul. Kosciuszki 2.
W sali herbowej w godz. 15.00-16.30 na organizacje pozarządowe będą czekali specjaliści z inkubatora NGO z Fundacji Krzyżowej.

W ramach bezpłatnego doradztwa wszystkie osoby chętne będą mogły skorzystać z porad m. in. z zakresu pozyskiwania środków oraz tworzenia projektów. W programie przewidziano także doradztwo indywidualne z prawnikiem dotyczące kwestii indywidualnych organizacji.

 


Witamy serdecznie,

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Świdnickiego na spotkanie-konsultacje przy użyciu aktywnych narzędzi. Podczas spotkania będziemy mogli wspólnie wypełnić ankietę on-line w sali nr 1 Świdnickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33 w terminie 10.12.-11.12.2014 r. w godzinach 11.00-16.00.

Konsultacje za pomocą aktywnych narzędzi organizowane są w ramach realizowanego projektu "Tak dla modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Powiecie Świdnickim".

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest ocena jakości współpracy samorządu powiatu z organizacjami pozarządowymi w okresie ostatnich 12-stu miesięcy oraz identyfikacja barier, które utrudniają rozwój naszych relacji. Wyniki ankiety będą prezentowane wyłącznie w zestawieniach, w sposób uniemożliwiający identyfikacje Państwa ocen.

Podczas badania zapewniamy słodki poczęstunek oraz naszą pomoc w wypełnianiu ankiety trwającej ok. 15 minut.

Pozdrawiamy i zachęcamy do udziału w badaniu.

Justyna Krygier
Marta Habowska
Biuro ds. Europejskich i Promocji Powiatu
tel. 74/85-00-439 


Chcesz dowiedzieć się jakie są symptomy i etapy wypalenia zawodowego oraz jak umiejętnie kierować sobą w stresie?
(30.10.2014)

Reprezentujesz organizację pozarządową nieprowadzącą działalności gospodarczej? Jeśli twoja odpowiedź brzmi TAK to zapraszamy do udziału w bezpłatnym dwudniowym warsztacie pn. „Umiejętne kierowanie sobą w stresie oraz rozpoznawanie symptomów wypalenia zawodowego w pracy w organizacji pozarządowej”. 

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wspólnie z Fundacją "Merkury" serdecznie zaprasza do udziału w dwudniowym warsztacie tematycznym pn. „Umiejętne kierowanie sobą w stresie oraz rozpoznawanie symptomów wypalenia zawodowego w pracy w organizacji pozarządowej”, który odbędzie się w dniach 06-07 listopada 2014r. w Krzyżowej. Podczas warsztatów podejmowane będą m.in. następujące zagadnienia:

 • Psychologia i mechanizm stresu

 • Model stresu

 • Rozpoznawanie symptomów i etapów wypalenia zawodowego.

 • Źródła wypalenia zawodowego

 • Emocjonalne i umysłowe nawyki oraz myślenie zniekształcające obraz  rzeczywistości

 • Radzenie sobie ze stresem jako główna metoda zapobiegania wypaleniu zawodowemu

 • Strategie działania w stresie

 • Techniki relaksacyjne

 • Indywidualny plan radzenia sobie ze stresem

Adresatami warsztatów są: przedstawiciele/pracownicy/czki (w wieku do 64 roku życia) organizacji pozarządowych, nieprowadzących działalności gospodarczej i posiadających osobowość prawną z terenu powiatu ząbkowickiego, wałbrzyskiego, świdnickiego, kłodzkiego, dzierżoniowskiego i M. Wałbrzych. Termin warsztatu: 06 – 07 listopada 2014 r. w godzinach 9.00-16.00. Miejsce warsztatu: Międzynarodowe Centrum Konferencyjne „Krzyżowa” w Krzyżowej/k. Świdnicy. Koszty: Udział w cyklu jest bezpłatny. Zapewniamy poczęstunek kawowy oraz lunch w każdym dniu warsztatów.  Nie zapewniamy dojazdu na miejsce szkolenia oraz noclegu. Zgłoś się już dziś! Prześlij wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 31.10.2014 r. wybierając jedną z trzech możliwości:

 1. mailem na adres: anna.bogucka@dfop.org.pl      

 2. pocztą na adres: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Nabycińska 19, pok. 409, 53-677 Wrocław

 3. faksem na nr 71 793 23 24.

Więcej informacji oraz szczegółowy program uzyskasz kontaktując się z Anną Bogucką tel. 71 793 23 24. Liczba miejsc jest ograniczona! Prosimy o zgłaszanie maksymalnie 2 osób z organizacji. Pierwszeństwo udziału w warsztacie będą mieli przedstawiciele organizacji spełniających kryteria strategiczne wskazane w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku większej ilości zgłoszeń decyduje kolejność ich nadsyłania.

Warsztat jest realizowany w ramach projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PLIK DO POBRANIA:


"Unijna Środa" w Wałbrzychu - spotkanie na temat wsparcia dla organizacji pozarządowych
(24.10.2014)

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu zaprasza na spotkanie informacyjne pod hasłem "Unijna środa dla przedsiębiorczych - wsparcie dla organizacji pozarządowych w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020". Spotkanie odbędzie się 29 października 2014 r. w Wałbrzychu. 

Tematem spotkania będą możliwości wsparcia potencjału organizacji pozarządowych oraz dofinansowania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 działań realizowanych przez organizacje pozarządowe m.in. w obszarze edukacji, aktywizacji i integracji społecznej, ochrony środowiska, kultury. Spotkanie adresowane jest głównie do organizacji pozarządowych działających na obszarze podregionu wałbrzyskiego zainteresowanych realizacją projektów z wykorzystaniem funduszy unijnych perspektywy finansowej 2014-2020. Zgłoszenia udziału należy przesyłać do 27 października 2014 r.: drogą elektroniczną na adres e-mail: pife.walbrzych@dolnyslask.pl  (ze wskazaniem: imienia i nazwiska, nazwy firmy/instytucji oraz e-maila kontaktowego do firmy); telefonicznie pod numerem telefonu: 74 66 55 173, 74 66 55 172 lub osobiście - w siedzibie Punktu w Wałbrzychu (Pl. Magistracki 1, pok. 25).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkanie odbędzie się 29 października 2014 r. w godzinach 9.00-11.45 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (Ratusz, Plac Magistracki 1, sala 26). Pomieszczenia budynku, w którym odbędzie się spotkanie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapraszamy. Więcej szczegółów na: www.funduszeeuropejskie.gov.pl 


 


 

 |  do góry  |