AKTUALNOŚCI

 

 

  

Sesja Rady Powiatu Świdnickiego
(24.02.2020)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się 26 lutego 2020, o godz. 16.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy. 

 

Porządek obrad wygląda następująco:

 1. Otwarcie obrad XV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Zgłoszenie uwag do XIV protokołu sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o Stanie Bezpieczeństwa Powiatu Świdnickiego w 2019 roku w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 8. Sprawozdanie z prac zespołu Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie kontraktowania usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole opieki Zdrowotnej w Świdnicy.

 9. Interpelacje i zapytania radnych.

 10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  a) w sprawie powierzenia zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych Gminie Miasto Świdnica;
  b) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy bonifikaty od opłaty za rok 2020 z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości położonych w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej i przy ul. Tadeusza Kościuszki;
  c) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Domowi Pomocy Społecznej w Jaskulinie bonifikaty od opłaty za rok 2020 z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości położonej w Jaskulinie, gmina Dobromierz;
  d) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Służbie Drogowej Powiatu Świdnickiego w Jaworzynie Śląskiej bonifikaty od opłaty za rok 2020 z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości położonych w Jaworzynie Śląskiej, Łażanach, Nowicach, Słotwinie i Żarowie;
  e) w sprawie przekazania Gminie Świebodzice prowadzenia Branżowej Szkoły I stopnia w Świebodzicach;
  f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Świebodzice porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Gminę Świebodzice Technikum w Świebodzicach;
  g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Świebodzice porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Gminę Świebodzice Branżowej Szkoły II stopnia w Świebodzicach;
  h) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej;
  i) w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy.

 11. Wnioski i oświadczenia.

 12. Informacje dla radnych.

 13. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 


 

 |  do góry  |