AKTUALNOŚCI

 

 

  

SESJA RADY POWIATU W ŚWIDNICY
(18.12.2019)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się w piątek 20 grudnia, o godz. 12.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

 

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad XIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Zgłoszenie uwag do protokołu XII sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Przedstawienie informacji dot. stanu środowiska na terenie województwa dolnośląskiego w 2018 r. oraz „Badanie gleb użytkowanych rolniczo na terenie powiatu świdnickiego”.

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 9. Projekt Uchwały Budżetowej na 2020 rok Powiatu Świdnickiego:
  a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i ewentualną autopoprawką,
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  c) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały budżetowej wraz ze zgłoszonymi poprawkami,
  d) przedstawienie stanowisk klubów dotyczących projektu uchwały budżetowej,
  e) głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami oraz autopoprawką Zarządu Powiatu,
  f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej z uwzględnieniem przegłosowanych poprawek z ppkt e.

 10. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego.

 11. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  a) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok;
  b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;
  c) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019;
  d) w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do wykonania badania sprawozdania finansowego Powiatu Świdnickiego za lata 2019 i 2020;
  e) w sprawie przystąpienia Powiatu Świdnickiego do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  g) ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu;
  h) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej;
  i) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Świdnickiego.

 12. Wnioski i oświadczenia.

 13. Informacje dla radnych.

 14. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy. 

 


 

 |  do góry  |