AKTUALNOŚCI

 

 

  

Sesja Rady Powiatu
(28.10.2019)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą Sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się 30 października 2019 r. o godz. 16.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy. 

 

Porządek obrad wygląda następująco:

 1. Otwarcie obrad XI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Zgłoszenie uwag do protokołu X sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Interpelacje i zapytania radnych.

 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  a) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok;
  b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;
  c) w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego;
  d) w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy na lata 2019-2021;
  e) w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy;
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  g) w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Województwu Dolnośląskiemu wykonania zadań związanych z operacją „Scalenie gruntów wsi Mokrzeszów, gmina Świdnica, powiat świdnicki” realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
  h) w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Województwu Dolnośląskiemu wykonania zadań związanych z operacją „Scalenie gruntów wsi Czechy i części wsi Pasieczna, gmina Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki” realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
  i) w sprawie rozpatrzenia petycji osoby fizycznej wniesionej w interesie publicznym.

 9. Wnioski i oświadczenia.

 10. Informacje dla radnych.

 11. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.


 


 

 |  do góry  |