AKTUALNOŚCI

 

 

  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje
(26.08.2019)

A A A

O możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim

 

Na podstawie art. 44 b i art. 44 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) oraz § 9 ust.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003r. Nr 62, poz. 560) Starosta Świdnicki ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Świdnickiego.

 1. Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych mogą zgłaszać organizacje i organy, o których mowa w art. 44 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego, działające na terenie Powiatu Świdnickiego.

 2. Każdy uprawniony podmiot może zgłosić jednego kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 3. Do zadań Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy, w szczególności:
  a) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw tych osób;
  b) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  c) ocena realizacji programów;
  d) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 4. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych będzie się składać z 5 osób.

 5. Kadencja Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych trwa 4 lata.

 6. Zgłoszenia kandydatów należy składać w formie pisemnej, zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia na adres:

  Starostwo Powiatowe w Świdnicy,
  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, pok.105 (Sekretariat Starosty),
  58-100 Świdnica 
   
  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dotyczy zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2019 r. (decyduje data wpływu) .
   

 7. Powołanie członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych nastąpi w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.

 8. Ogłoszenie zamieszcza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 


PLIK DO POBRANIA:


 

 

 


 

 |  do góry  |