AKTUALNOŚCI

 

 

  

PCPR informuje
(02.08.2019)

A A A

17 lipca 2019r Powiat Świdnicki przystąpił do Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
    a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
    b) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Program „Opieka wytchnieniowa” ma na celu szczególnie:

  1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

  2. specjalistyczne poradnictwo tj. wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami niepełnosprawnymi,

  3. nauka w zakresie pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami niepełnosprawnymi.

Program może być realizowany w trzech Modułach:

MODUŁ I ( realizowany tylko przez gminę): świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.

MODUŁ II ( realizowany tylko przez gminę): świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ośrodkach wsparcia, w tym w środowiskowych domach samopomocy posiadających miejsca całodobowego pobytu, w mieszkaniach chronionych (z wyłączeniem możliwości pobytu dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością).

MODUŁ III ( realizowany tylko przez powiat): świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania  ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki.

Powiat Świdnicki przystąpił do realizacji programu w ramach modułu III i jako jeden  z dwóch powiatów województwa dolnośląskiego otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 34.560,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 43.200,-zł.Powiat Świdnicki przeznaczył na realizację zadania 8.640,- zł.

Program koordynować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy. Zadanie realizowane będzie do 31 grudnia 2019 r.

Więcej szczegółów na temat Programu „Opieka wytchnieniowa” pojawi się już niebawem na stronie internetowej PCPR oraz stronie powiatu świdnickiego.

Szczegóły dotyczące programu, treść programu dostępne w siedzibie PCPR i na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019

 


 

 |  do góry  |