AKTUALNOŚCI

 

 

  

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
(10.04.2019)

A A A

Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Świdnicy zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/464/2006 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 13 września 2006r. (ze zm.) w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół dla młodzieży oraz wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdnicy za rok szkolny 2018/2019. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

  • są uczniami szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Świdnicki

  • są tegorocznymi absolwentami szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Świdnicki

 

O stypendium sportowe mogą ubiegać się także wychowankowie Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdnicy oraz uczniowie zamieszkali na terenie Powiatu Świdnickiego a uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych nieprowadzonych przez Powiat Świdnicki. Stypendia przyznawane będą w formie jednorazowej Nagrody Starosty Świdnickiego w trzech kategoriach:

  1. Dla najlepszych uczniów z poszczególnych szkół dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Świdnicki, zdających w roku szkolnym 2018/2019 egzamin maturalny. (Nagroda Starosty zostanie przyznana dla dwóch najlepszych maturzystów ze szkoły wytypowanych przez dyrektora szkoły).

  2. Za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Świdnicki, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty w:
    1) konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
    2) konkursie lub olimpiadzie w dowolnej dziedzinie aktywności twórczej na szczeblu co najmniej ogólnopolskim.

  3. Za osiągnięcia w zawodach sportowych dla uczniów - sportowców, którzy reprezentowali szkołę i powiat w zawodach sportowych na szczeblu co najmniej ogólnopolskim. Nagrody przyznawane będą za udział w zawodach półfinałowych i finałowych oraz udział w zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym. Kandydatów do stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe mogą zgłaszać wszystkie podmioty związane ze szkołą lub działalnością oświatowo-wychowawczą, a w szczególności: dyrektorzy szkół, dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdnicy, nauczyciele, uczniowie, rodzice uczniów, rady rodziców, rady szkół, ośrodki pracy pozaszkolnej. Stypendia przyznawane będą w oparciu o udokumentowany dorobek ucznia.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Starostwie Powiatowym w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica (Biuro Obsługi Klienta, I piętro, pokój 123, tel. 074 85-00-480) w terminie do dnia do 21 czerwca 2019 r. Informacje o przyznaniu stypendium zostaną przekazane uczniom i absolwentom bezpośrednio po rozpatrzeniu wniosków przez Zarząd Powiatu w terminie do 31 sierpnia 2019 r. Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać w sekretariatach szkół lub na stronie www.powiat.swidnica.pl 


PLIK DO POBRANIA:


 

 

 


 

 |  do góry  |