AKTUALNOŚCI

 

 

  

Sesja Rady Powiatu
(25.03.2019)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się 27 marca (środa), o godzinie 16, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy. 

 

Porządek obrad prezentuje się następująco:

 1. Otwarcie obrad V sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Zgłoszenie uwag do IV protokołu sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o Stanie Bezpieczeństwa Powiatu Świdnickiego w 2018 roku w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  a) zmiany budżetu powiatu na 2019 rok;
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;
  c) określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Świdnickiego;
  e) rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdnicy;
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego;
  g) przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”;
  h) wyrażenia zgody na udzielenie Domowi Pomocy Społecznej w Jaskulinie bonifikaty od opłaty za rok 2019 z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości położonej w Jaskulinie, gmina Dobromierz;
  i) wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy bonifikaty od opłaty za rok 2019 z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości położonych w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej i przy ul. Tadeusza Kościuszki;
  j) wyrażenia zgody na udzielenie Służbie Drogowej Powiatu Świdnickiego w Jaworzynie Śląskiej bonifikaty od opłaty za rok 2019 z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości położonych w Jaworzynie Śląskiej, Łażanach, Nowicach, Słotwinie i Żarowie;
  k) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny działki nr 520/2 o powierzchni 0,0075 ha, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, obręb Nr 0011, AM – 1, stanowiącej własność Powiatu Świdnickiego, na rzecz Gminy Żarów, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie dróg gminnych;
  l) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu w Świdnicy, ustalenia składów osobowych i wyboru ich przewodniczących;
  m) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

 10. Informacja w sprawie sposobu rozpatrzenia wniosku złożonego przez radną wsi Mysłaków, sołtysa
  wsi Mysłaków wraz z mieszkańcami w sprawie przebudowy drogi Mysłaków-Zebrzydów.

 11. Wnioski i oświadczenia.

 12. Informacje dla radnych.

 13. Zamknięcie obrad V sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 


 

 |  do góry  |