AKTUALNOŚCI

 

 

  

Informacja dla Organizacji Pozarządowych – konkurs 19a
(31.01.2019)

A A A

Zarząd Powiatu w Świdnicy informuje, że organizacje pozarządowe mogą ubiegać się  o dofinansowanie zadań publicznych z budżetu Powiatu Świdnickiego na 2019 rok z zakresu art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do dyspozycji oferentów są następujące środki:

- 30.000,00 zł na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia;

- 50.000,00 zł na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

- 44.000,00 zł na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Środki te rozdzielone będą bez otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Możliwość wsparcia zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert zwana jest trybem uproszczonym lub trybem małych zleceń (trybem małych grantów). W przeciwieństwie do otwartego konkursu ofert, uruchomiany jest on na wniosek organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego.

                        Przedmiotowy tryb zlecania zadań ograniczony jest max. wysokością przekazywanej dotacji (do 10 tys. zł), okresem wykonania zadań (do 90 dni) oraz ich zasięgiem terytorialnym (zadania o charakterze lokalnym i powiatowym).

Uprawniony podmiot składa ofertę do Zarządu Powiatu w Świdnicy. Wzór oferty określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 570) – w załączeniu.

Zgodnie z uchwalonym „Programem współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” , pirytowymi zadaniami Powiatu Świdnickiego jest:

1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie:

- organizowanie zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacji dla mieszkańców Powiatu poprzez prowadzenie całorocznego systemu współzawodnictwa sportowego oraz imprez o charakterze otwartym,

- organizowania przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla młodzieży,

- wspierania działań sportowych promujących Powiat przez LZS, kluby sportowe i UKS,

- wspierania działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców powiatu.

2) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji w zakresie:

- organizacja wydarzeń kulturalnych o zasięgu powiatowym, a w szczególności: przeglądów,

koncertów, występów, spektakli, konkursów, plenerów, jubileuszowych lub cyklicznych  wydarzeń kulturalnych;

- organizacja przedsięwzięć z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania

polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ze szczególnym

uwzględnianiem wydarzeń upamiętniających święta państwowe,

- ochrona dóbr kultury i tradycji, z wyłączeniem realizacji prac konserwatorskich i robót budowlanych,

- realizacja programów w zakresie edukacji kulturalnej lub działań artystycznych dzieci i

młodzieży oraz osób starszych i osób niepełnosprawnych,

- organizacja przedsięwzięć prezentujących i promujących amatorski ruch artystyczny,

- organizacja przedsięwzięć upowszechniających, promujących i popularyzujących lokalnych

 twórców i ich twórczość, w tym wydawanie niskonakładowych katalogów dokumentujących

dorobek osób lub realizowanych przedsięwzięć,

- wydawanie niskonakładowych publikacji (w tym katalogów), dokumentujących wiedzę o przeszłości, w dniu dzisiejszym i tradycjach Powiatu oraz zamieszkującej go społeczności

3) zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

a) prowadzenie działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zasad racjonalnego odżywiania

  oraz zaburzeń odżywiania (nadwaga, otyłość, anoreksja, bulimia),

b) organizowanie działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia dla mieszkańców powiatu:

- działania na rzecz osób szczególnie w wieku senioralnym, chorych i niepełnosprawnych,

- edukacja w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej,

- realizacja zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS,

- wspieranie działań z zakresu uzależnień,

- organizowanie działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia psychicznego,

- organizowanie imprez środowiskowych promujących zdrowy styl

życia.

c) wspieranie osób starszych poprzez umożliwienie korzystania z nowoczesnych technologii

przeciwdziałających e-wykluczeniu (trening pamięci z wykorzystaniem pakietu edukacyjnego,

który posiada Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy umożliwiający pracę na pięciu stanowiskach komputerowych).

d) działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej,

e) prowadzenie konsultacji i poradnictwa przez lekarzy specjalistów, pielęgniarki i położne dla

noworodków i dzieci w wieku 0 – 6 lat, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwoju oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 25 roku życia.

Prosimy o składanie propozycji ofert do dnia 14 lutego 2019 r. do godz. 14.00 w Biurze ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego   w Świdnicy p. 119. Pozwoli nam to na sprawne przeprowadzenie procedury.

Poniżej - prezentacja UMWD ułatwiająca napisanie oferty w trybie 19a (strony od 35 do 40)

http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Organizacje_pozarzadowe/punkty/ Prezentacja_UMWD_WZORY_Oferta_SPRAWOZDANIE.pdf

 


PLIK DO POBRANIA:


 

 


 

 |  do góry  |