AKTUALNOŚCI

 

 

  

Sesja Rady Powiatu Świdnickiego
(18.01.2019)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą Sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się 23 stycznia, o godz. 16.00. 

 

Porządek obrad wygląda następująco:

 1. Otwarcie obrad IV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Zgłoszenie uwag do III protokołu sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Sprawozdanie Starosty Świdnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018.

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 9. Projekt Uchwały Budżetowej na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego:
  a) przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu,
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  c) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów,
  d) głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej Powiatu Świdnickiego na 2019 rok.
  10. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego.
  11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  a) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego
  b) zamiaru likwidacji Technikum w Świebodzicach;
  c) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli w prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
  d) rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy.

 10. Wnioski i oświadczenia.

 11. Informacje dla radnych.

 12. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 


 

 |  do góry  |