AKTUALNOŚCI

 

 

  

„MALUCH+” 2019
(14.12.2018)

A A A

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza prowadzących instytucje opieki dla dzieci do lat 3 oraz planujących prowadzić takie instytucje do udziału w kolejnej edycji programu „MALUCH+”. Dofinansowanie będzie przeznaczane na tworzenie oraz utrzymanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów.

 1. Na Program w 2019 r. przeznaczono 450 mln zł.

 2. O dofinansowanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty), o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, z późn. zm.).

 3. Program „MALUCH+” 2019 składa się z 4 modułów, w ramach których dofinansowywane są działania na rzecz tworzenia i utrzymania miejsc w instytucjach opieki dla dzieci do lat 3, tj. żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.

 4. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2019 r.

 5. Termin składania ofert:
  – dla modułu 1a i 1b – 28 grudnia 2018 r.
  – dla modułu 2 – 28 grudnia 2018 r.
  – dla modułu 3 – 28 grudnia 2018 r.
  – dla modułu 4 – 28 grudnia 2018 r.

 6. Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji, Urzędu Wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

 7. Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na Program i kwot dofinansowania dla beneficjentów.

 8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.gov.pl/rodzina w terminie do 28 lutego 2019 r.

 9. Podmioty, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 z edycji 2019 (moduł 1 i 3), są zobowiązane do utrzymania miejsc przez okres 5 lat, tj. do 31 grudnia 2024 r.
  Program wraz z załącznikami znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina w zakładce Maluch+.

 


 

 |  do góry  |