AKTUALNOŚCI

 

 

  

Sesja Rady Powiatu Świdnickiego 
(15.10.2018)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się w środę 17 października 2018 r. o godz. 16.00, w sali narad Starostwa Powiat w Świdnicy, sala nr 225.

 

Porządek obrad wygląda następująco:

 1. Otwarcie obrad XLVI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołu z XLIV i XLV sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Interpelacje i zapytania radnych.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany budżetu powiatu na 2018 rok;
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;
  c) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018;
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2018-2020;
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego;
  f) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego;
  g) wyrażenia zgody na dokonanie między Powiatem Świdnickim a Gminą Świdnica zamiany nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach Gogołów, Lubachów, Pogorzała, Mokrzeszów, Bystrzyca Górna, Lutomia Górna, Wieruszów, Burkatów, Witoszów Dolny;
  h) przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

 9. Wnioski i oświadczenia.

 10. Informacje dla radnych.

 11. Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 


 

 |  do góry  |