AKTUALNOŚCI

 

 

  

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej 
(08.10.2018)

A A A

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie na terenie Powiatu Świdnickiego domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie"

W związku z ogłoszeniem Zarządu Powiatu w Świdnicy otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie na terenie Powiatu Świdnickiego domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie" zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert.

 1. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełnić poniższe warunki:
  1) Być reprezentantem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie Powiatu Świdnickiego bądź osobą wskazaną przez nie,
  2) Złożyć pisemne zgłoszenie na członka ww. Komisji Konkursowej.
  3) Posiadać pisemne upoważnienie do reprezentowania organizacji lub podmiotu.
  4) Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000).

 2. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia można składać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 58-100 Świdnica, pokój 315, III piętro lub przesłać drogą elektroniczną na adres zd@powiat.swidnica.pl do dnia 11 października 2018 r. do godziny 15.00 .
  Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z ramienia, których podmiot występuje.

 3. W przypadku, gdy w wyniku otwartego naboru na członka Komisji Konkursowej nie zostanie wyłoniona reprezentacja sektora organizacji pozarządowych i podmiotów zrównanych, komisja będzie działała bez udziału ww. osób zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 4. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Świdnicy w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

 5. Zarząd Powiatu w Świdnicy lub osoba przez niego upoważniona powołuje Komisję Konkursową najpóźniej w dniu dokonania oceny formalnej.

 6. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest bezpłatny.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

 

 


 

 |  do góry  |