AKTUALNOŚCI

 

 

  

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje. 
(13.08.2018)

A A A

 

ZAPYTANIE O CENĘ

1. Zamawiający: Powiat Świdnicki ul. M. Skłodowskiej Curie 7, 58-100 Świdnica zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie usługi w zakresie usunięcia 2 sztuk drzew.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań:

Zadanie 1

- usunięcie 1 szt. drzewa gat. dąb o obw. 280 cm (powalonego na teren nieruchomości Szymanów 45 gm. Dobromierz). Zamierzenie obejmuje pocięcie, usunięcie drewna z terenu działki i złożenie na terenie będącym w dyspozycji Wykonawcy. Wykonanie prac w terminie natychmiastowym po wyłonieniu Wykonawcy.

Zadanie 2

-usunięcie 1 szt. drzewa gat. dąb o obwodzie 278 cm rosnącego na terenie dz. nr 150 obr. Szymanów gm. Dobromierz (rów melioracyjny Skarbu Państwa). Zamierzenie obejmuje usunięcie, pocięcie i złożenie na terenie będącym w dyspozycji Wykonawcy. Usunięcie drzewa możliwe będzie po uzyskaniu przez tut. Starostwo stosowanej decyzji Wójta Gminy Dobromierz.

Oferty mogą być składane z podziałem na zadania bądź jednej obejmującej całość zamierzenia.

Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac:

a) ze szczególnym zachowaniem wymaganych zasad bezpieczeństwa pracy,

b) w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców,

c) naprawienia ewentualnych szkód osobom trzecim wynikłych w trakcie prowadzonych prac.

Przed złożeniem oferty zalecane jest dokonanie oględzin drzewa w terenie (w załączeniu dokumentacja fotograficzna drzew będących przedmiotem zapytania ofertowego).

3. Termin realizacji zamówienia:             15 sierpnia  – 31 grudnia 2018 r.

4. Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia oraz  sposób uzyskania informacji: Ewa Gawryś, e-mail: ewa.gawrys@powiat.swidnica.pl tel. 74 85 00 470,  pokój 203 Starostwo Powiatowe w Świdnicy.

5. Miejsce i termin złożenia/przesłania ofert:  17sierpnia 2018 r. w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Świdnicy ul. M. Skłodowskiej Curie 7, 58-100 Świdnica lub pocztą elektroniczną na adres ros@powiat.swidnica.pl

 

 


 

 |  do góry  |