AKTUALNOŚCI

 

 

  

Sesja Rady Powiatu Świdnickiego 
(26.06.2018)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się 29 czerwca (piątek) o godz. 13.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy. 

Porządek obrad wygląda następująco:

 1. Otwarcie obrad XLIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołu XLII sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Interpelacje i zapytania radnych.

 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok i absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy:
  a) przedstawienie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2017 rok,
  b) przedstawienie opinii składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Świdnickiego za 2017 rok,
  c) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2017 rok,
  d) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,
  e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Świdnickiego za rok 2017 wraz z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2017 rok,
  f) przedstawienie opinii składu orzekającego RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Świdnicy,
  g) podjęcie uchwał w sprawie:
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Świdnickiego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,
  - absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2017.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany budżetu powiatu na 2018 rok;
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;
  c) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy;
  d) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy;
  e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
  f) rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na dokonanie cesji wierzytelności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy;
  g) powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy;
  h) określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki;
  i) ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki;
  j) regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
  k) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Powiat Świdnicki;
  l) ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Świdnickiego w zakresie najmu i dzierżawy lokali użytkowych;
  m) ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Świdnickiego w zakresie najmu lokali mieszkalnych i innych wykorzystywanych na cele mieszkalne;
  n) ustalenia wynagrodzenia Starosty Świdnickiego.

 10. Wnioski i oświadczenia.

 11. Informacje dla radnych.

 12. Zamknięcie obrad XLIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 


 

 |  do góry  |