AKTUALNOŚCI

 

 

  

Powiat Świdnicki podpisał Deklarację Sudecką 
(09.01.2018)

A A A

Blisko 100 samorządów z terenu południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego podpisało już "Deklarację Sudecką". Samorządowcy z terenu Przedgórza Sudeckiego wspólnie chcą z powodzeniem rywalizować z aglomeracją wrocławską o zewnętrzne środki, które przeznaczone zostaną na wyrównywanie szans w rozwoju gospodarczo-społecznego całego województwa. W imieniu Powiatu Świdnickiego deklarację podpisał Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz.

* * *

Treść dokumentu:

"DEKLARACJA SUDECKA". W SPRAWIE WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW POŁUDNIA I ZACHODU DOLNEGO ŚLĄSKA DLA POPRAWY WARUNKÓW ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO I ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
My niżej podpisani, Sygnatariusze "Deklaracji Sudeckiej", reprezentujący mieszkańców samorządów Przedgórza Sudeckiego i Sudetów, wyrażamy wolę podjęcia wspólnych działań, zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego tej części Dolnego Śląska. Wykorzystując potencjał społeczno - gospodarczy i bogactwo wszelkich zasobów tego obszaru zobowiązujemy się do rozpoczęcia prac nad stworzeniem wspólnego planu modernizacji i rozwoju zwanego "Strategią Rozwoju Sudety 2030". Dokument ten będzie podstawą do przygotowania specjalnego Programu Operacyjnego dla tej części Polski. Celem naszych działań jest uzyskanie do 2030 r. istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego i społecznego poprzez:

 • likwidację wykluczenia komunikacyjnego - zbudowanie efektywnego przyłączenia do systemu dróg ekspresowych oraz autostrad w Polsce i w Europie (drogi S8, S3, droga krajowa nr 5, łączniki do autostrad, dróg ekspresowych i krajowych);

 • rozwój regionalnego transportu lotniczego w oparciu o istniejące lotniska,

 • poprawę jakości sieci dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, umożliwiających normalną komunikację wewnątrz obszaru;

 • rewitalizację istniejącej sieci połączeń kolejowych oraz udział w projekcie rozwoju kolei dużych prędkości;

 • rewitalizację fizyczną i społeczną zdegradowanych obszarów regionu;

 • zachowanie i rozwój zasobów dolnośląskich uzdrowisk poprzez ich systematyczne doinwestowanie;

 • rozwój usług turystycznych oraz sektora rolno - spożywczego opartego o zasady produkcji zdrowej żywności;

 • zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich;

 • uzyskanie pełnego dostępu do wody pitnej i sieci kanalizacyjnej wszystkich mieszkańców obszaru;

 • poprawę infrastruktury edukacyjnej, zapewnienie lepszych warunków kształcenia, rozwój szkolnictwa zawodowego i jego dostosowanie do oczekiwań rynku pracy;

 • zapewnienie pełnego bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców;

 • likwidację wszystkich zagrożeń ekologicznych, w tym redukcję niskiej emisji na całym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem gmin o statusie uzdrowisk;

 • rewitalizację materialnego dziedzictwa kulturowego

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 

   

   

 

 


 

 |  do góry  |