AKTUALNOŚCI

 

 

  

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
(07.12.2017)

A A A

W dniu 27 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przywitanie zaproszonych gości.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 5. Informacje o aktualnych problemach w rolnictwie na terenie Powiatu Świdnickiego.

 6. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Świdnickiego na 2018r i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 7. Sprawy bieżące, wnioski.

 8. Zakończenie posiedzenia.

 

Ad. 1 i Ad.2
Otwarcia dokonał Przewodniczący Komisji Rolnictwa i ochrony Środowiska Pan Edmund Staniewski, który przywitał zaproszonych radnych i zaproszonych gości: Janusza Marlingę Dyr. Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Powiatowego w Świdnicy oraz Pana Pawła Jeżyka pracownika Terenowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu oraz Mirosława Bożka pracownika oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Świdnicy i Bogdana Sucharskiego kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Świdnicy.

Ad.3
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.4
Protokół z poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony przez wszystkich członków Komisji.

Ad.5
Aktualne zadania Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Świdnicy omówił Pan Mirosław Bożek, który w skrócie powiedział:

 • Aktualnie trwają wypłaty 70% wartości dopłat obszarowych dla rolników, do 30 listopada nastąpi wypłacenie tych należności, pozostałe będą wypłacone w 2018r najpóźniej do 30 czerwca.

 • Po połączeniu ARR i AR i MR dopłaty do materiału siewnego będą wypłacane przez oddziały AR i MR.

 • Od 2018r będzie wprowadzona procedura składania wniosków o dopłaty bezpośrednie przez internet.

 • Rolnicy do 10ha powierzchni, jeżeli nie zmieniają jej składają jedynie oświadczenie o stabilności powierzchni nie ma obowiązku podania rodzajów upraw.

 • Zadania Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego omówił pan Kierownik Bogdan Sucharski, który między innymi stwierdził:

 • Główne zadanie PZDR to szkolenia dla rolników na terenie Powiatu Świdnickiego o rożnej tematyce w ilości 1248 godz zgodnie z załączonym Planem-wykazem.

 • Przygotowanie wniosków obszarowych na materiał siewczy (dopłaty) wniosków w ramach PROW (modernizacja gospodarstw przygotowanie biznesplanów itp.).

 • Doradztwo w zakresie Agroturystyki Zagród Edukacyjnych.

 • Zagadnienie związane z Terenowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwo w Świdnicy omówił Pan Paweł Jeżyk stwierdzając, że jest to kontynuacja Agencji Nieruchomości Rolnej jednakże w innych uwarunkowaniach, ponieważ sprzedaż w większości przypadków została wstrzymana, a sprzedaż powyżej 2ha jest możliwa za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub Ministra Rolnictwa.

Działki do 2ha są sprawdzone zgodnie z Ustawą o Ustroju Rolnym Skarbu Państwa z preferencją dla młodych rolników, dla rolników powiększających gospodarstwa rodzinne do 300ha , w bliskiej odległości od siedziby gospodarstwa cena nie jest oceniania przy punktacji przetargów.
Problemem jest deficyt gruntów przeznaczonych do dzierżaw i sprzedaży, występuje duże zapotrzebowanie.
Istnieje szansa pozyskania ziemi na naszym powiecie z Majątku Ziemskiego Stary Jaworów, Kombinatu, Świdnica ponieważ nie wykonali ustawowych wyłączeń 20 procentowych.

Ad.6
W części Rolnictwa projektu Budżetu na 2018r uwzględniono potrzeby na scalenia gruntów w gminie Strzegom/Granica, Godzieszówek, Tomkowice wycinek drzew, badań gleb, ochrony środowiska.
Projekt Budżetu na 2018r omówił V-ce Starosta Zygmunt Worsa.
*Komisja Rolnictwa i ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt Uchwały Budżetowej na 2018 rok oraz projekt Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego.
Za pozytywną opinią głosowało 5 radnych
przeciw głosowało -0
wstrzymało się -1 radny

Ad.7
Innych spraw bieżących oraz wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Edmund Staniewski

 

 


 

 |  do góry  |