AKTUALNOŚCI

 

 

  

Sesja Rady Powiatu Świdnickiego 
(27.11.2017)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się we wtorek, 28 listopada, o godz. 16.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy. 

 

Porządek obrad wygląda następująco:

XXXVI SESJA RADY POWIATU W ŚWIDNICY

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad XXXVI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołu XXXV sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Sprawozdanie z prac zespołu kontrolującego gospodarkę finansową Starostwa Powiatowego w Świdnicy w roku 2016, w Dziale 750, rozdział 75020 za lata 2014-2015.

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)zmiany budżetu powiatu na 2017 rok;
  b)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;
  c)szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Świdnickiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów upoważnionych do udzielania tych ulg oraz o stosowaniu ich z urzędu;
  d)zmian w statucie jednostki budżetowej pod nazwą „Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świdnicy”;
  e)nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy;
  f)nadania zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy;
  g)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego;
  h)określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego;
  i)ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu;
  j)przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018;
  k)rozpatrzenia wniosku Pana Piotra Dąbrowskiego;
  l)ponownego rozpatrzenia skargi Pana Piotra Dąbrowskiego na Starostę Świdnickiego.

 10. Wnioski i oświadczenia.

 11. Informacje dla radnych.

 12. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 

 

 

 

 

 


 

 |  do góry  |