AKTUALNOŚCI

 

 

  

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
(26.09.2017)

A A A

Protokół nr 21/17
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
odbytego w dniu 13.09.2017 o godz. 15:15

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

  2. Przywitanie zaproszonych gości i członków Komisji.

  3. Informacja o działalności Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy- referuje Paweł Kasków- Dyrektor.

  4. Informacja o działalności Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Świdnicy- referuje Roman Grygianiec- Dyrektor Wydziału.

  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

  6. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

  7. Zakończenie posiedzenia.

 

Ad. 1
Otwarcia dokonał Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Edmund Staniewski.

Ad. 2
Przewodniczący Komisji przywitał zaproszonych gości w osobach Dyrektora Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy Pana Pawła Kaśków oraz Dyrektora Wydziału Geodezji i Gosp. Nieruchomościami Starostwa Pow. w Świdnicy Pana Romana Grygianiec, oraz członków Komisji zgodnie z listą obecności.

Ad.3
Informację o działalności Pow. Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy przedstawił Dyrektor Pow. Biura Paweł Kasków, który skoncentrował się wyłącznie na scaleniach gruntów wsi Granica, Tomkowice, Godzieszówek, gmina Strzegom pow. Świdnicki w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem PROW na lata 2014-2020.

Umowa o przyznanie pomocy finansowej na to zadanie wynosi 8 342 891 00 zł w tym 63,63% to koszty w kwocie 5308 581, 00 zł ze środków EFRROW w formie refundacji środki UE i 36,37% kosztów w kwocie 3034 310 zł ze środków budżetu Państwa.
Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym 1226,51 ha.
Ogólna liczba działek ewidencyjnych przed scaleniem 1024 szt.
Procentowy udział liczby właścicieli 91%.
Procentowy udział powierzchni gruntów 93%.
Śr. Pow. Gosp. rolnych 8,9 ha.
Liczba gospodarstw uczestniczących w scaleniach 90szt.
Planowane drogi dojazdowe 5,93 km.
Planowane długości zadrzewień i zakrzewień 4,77 km.
W ramach scalenia gruntów w/w miejscowościach wykonane zostanie:
-Nowy układ wsi, dostosowanie nowych działań do systemu melioracji wodnych, właściwe ukształtowanie sieci dróg transportu rolnego, wydzielenie gruntów na cele publiczne, poszerzenie dróg i odbudowa ich łącznie z pow. asfaltową, zmniejszona zostanie liczba działek ewidencyjnych oraz aktualizacja ich granic, możliwe również zniesienie współwłasności na terenach niezabudowanych, odbudowa rowów melioracyjnych z ich urządzeniami. Nad całością prac scaleniowych czuwa Zespół ośmio osobowy powołany przez starostę Świdnickiego na czele którego stoi Przewodniczący Paweł Kaśków Dyr. Pow. Biura Geodezji i Katastru.

Ad.4

Informację o funkcjonowaniu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił Dyr. Wydziału Pan RomanGrygianiec, który ogólnie zreferował to następująco:
-Dyrektor Wydziału: Roman Grygianiec telefony 74850413, 748500414, 7485000415, 7485000416 adres email gm@powiat.swidnica.pl 

-sprzedaż, darowizna, zamiana nieruchomości, oddawanie nieruchomości w najem, dzierżawę, użyczenie, obciążenie najemców i dzierżawców nieruchomości opłatami czynszów ustanowienia, wygaszenia i przenoszenia trwałego zarządu między jednostkami, nabywanie nieruchomości, wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej, wydawanie decyzji o aktu nadania, o wykreśleniu ciężaru radnego z KW, zwrotu działek pod budynkami, organizację przetargów na mienie Starostwa i Skarbu Państwa

W zakresie gosp. mieniem Skarbu Państwa:
-prowadzenie ewidencji pow. zasobu nieruchomości
-ustalenie odszkodowań za grunty przyjęte pod budowę
-aktualizacja opłat za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd
-przygotowanie dokumentacji na rzecz Skarbu Państwa/ Drogi
są to zadania niektóre, pozostałe są zawarte na stronie internetowej Wydziału.

Ad.5

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został zatwierdzony jednogłośnie: -6 za, -0 przeciw, -0 wstrzymało się.

Ad.6

Innych spraw nie poruszono.
Komisja po głosowaniu 6 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw.
przegłosowała wniosek o pilne zorganizowanie wspólnie z Komisją Infrastruktury i Rozwoju przegląd dróg Powiatowych na terenie gmin Strzegom, Żarów, Dobromierz.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
Edmund Staniewski

 


 

 |  do góry  |