AKTUALNOŚCI

 

 

  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje 
(21.07.2017)

A A A

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji:
Zebranie propozycji i opinii do projektu "Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie udzielania specjalistycznej pomocy oraz promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą na lata 2017- 2020"

Czas rozpoczęcia konsultacji: 31 lipca 2017 r.
Czas zakończenia konsultacji: 7 sierpnia 2017 r.

Forma konsultacji:
Konsultacje pisemne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zakres konsultacji:
Opinie, uwagi do pełnej treści projektu "Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie udzielania specjalistycznej pomocy oraz promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą na lata 2017- 2020" należy zgłaszać wg formularza stanowiącego załącznik do ogłoszenia. Formularze uwag winny być złożone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ul. Wałbrzyska 15, II Pietro, pokój nr 36 lub drogą elektroniczną na adres: joanna.piechowicz@pcpr.swidnica.pl

Projekt programu zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Świdnickiego: www.powiat.swidnica.pl  na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy: www.pcpr.swidnica.pl  oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdnicy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy,

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Joanna Piechowicz- główny specjalista PCPR w Świdnicy.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projekty aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych są uchwalane po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale Nr XL/329/2010 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 


Załączniki do pobrania:


 

 

 


 

 |  do góry  |