AKTUALNOŚCI

 

 

  

XXXIII Sesja Rady Powiatu Świdnickiego 
(26.06.2017)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą Sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się w najbliższą środę, 28 czerwca, o godz. 15.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy, sala nr 225.

 

Porządek obrad wygląda następująco:

 1. Otwarcie obrad XXXIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołu XXXII sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Interpelacje i zapytania radnych.

 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok i absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy:
  a) przedstawienie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2016 rok,
  b) przedstawienie opinii składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Świdnickiego za 2016 rok,
  c) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok,
  d) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,
  e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Świdnickiego wraz z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2016 rok,
  f) przedstawienie opinii składu orzekającego RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Świdnicy,
  g) podjęcie uchwał w sprawie:
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Świdnickiego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,
  - absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2016.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)zmiany budżetu powiatu na 2017 rok,
  b)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego,
  c)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
  d)oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy,
  e)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
  f)oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy;
  g)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego,
  h)zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy,
  i)zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 10. Wnioski i oświadczenia.

 11. Informacje dla radnych.

 12. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 

 


 

 |  do góry  |