AKTUALNOŚCI

 

 

  

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
(26.04.2017)

A A A

20 kwietnia odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Posiedzenie odbyło się siedzibie Nadleśnictwie Świdnica. 

Porządek obrad wyglądał następująco:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przywitanie zaproszonych gości i członków komisji.

  3. Informacje o stanie gospodarki leśnej i łowieckiej w Powiecie Świdnickim oraz gospodarka w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

  4. Informacja w zakresie usuwania zagrożeń ekologicznych przez jednostki Straży Pożarnej.

  5. Sprawy bieżące, wolne środki.

  6. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1.2.
Otwarcie posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Pan Edmund Staniewski, który przywitał zaproszonych gości w osobach:
1. Starosty Świdnickiego - Pana Piotra Fedorowicza,
2. Zastępcy Nadleśniczego - Pana Marcina Calów,
3. Przedstawiciela PSP w Świdnicy - Pana Janusza Pączka,
4. Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Pana Janusza Merlingi,
5. Specjalisty Służby Leśnej w Nadleśnictwie Świdnica - Pana Mariusza Wojciechowskiego oraz Radnych członków Komisji w osobach zgodnie z listą obecności.

Ad.3.
Informację o stanie gospodarki leśnej i łowieckiej w Powiecie Świdnickim przedstawił zastępca Nadleśniczego Pan Marcin Calów, który zaczął od największego problemu tj. w dalszym ciągu panującej suszy, a w ślad za nią występowanie chorób drzewostanu iglastego już 70 letniego najbardziej na poziomie pow. 700 m npm., co powoduje negatywny wpływ na środowisko leśne. W związku z czym następuje wycinka drzewostanu zgodnie z planami urzędowymi lasów i następuje przebudowa drzewostanu na mieszany w ciągu 5 lat. Drugim problemem jest jazda quadami, samochodami i motocyklami, co jest niezgodne z art. 29 pkt1 Ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach. Po prostu za mało jest środków technicznych: samochodów terenowych, kamer, ludzi itp.,
- środki edukacyjne, jako zagospodarowanie turystyczne powstały w Pieszycach - Bukowa Kamionka, Jeziorko Daisy - Lutomia, Góra Piaskowa - Bielawa, w Kamionkach - Tatarski Jar, w Przerzeczynie Zdroju i są one narażone na sukcesywne niszczenie przez turystów wandali,
- powstają punkty widokowe - Modliszów,
- trasy narciarstwa biegowego w porozumieniu z gminami,
- trasy rowerowe, wyciąg na Sowę z Pieszyc powstanie za 2-3 lata,
- jest reaktywowana mała retencja wodna w formie 9-ciu zbiorników o pojemnościach 97,50 m3 co polepsza rekreację i ochronę p/poż np. w Witoszowie,
- nowa ustawa o szkodach łowieckich została zatrzymana - brak środków finansowych i potencjału ludzkiego,
- strategiczne działania Nadleśnictwa to zwiększenie lesistości - aktualnie jest 18% , zwalczanie chorób i szkodników, wycinka chorych drzew, przebudowa drzewostanu 80 ha - odnawianie, odbudowa zniszczonych dróg oraz budowa nowych - Grochotów, Bojanice, budowa tzw. Kancelarii, zabezpieczenie nowych nasadzeń w formie płotów - 118 km., palikowanie, zabezpieczenie chemiczne.
Ochronę p/poż w lasach omówił przedstawiciel KPSP w Świdnicy Pan Janusz Pączka, który krótko zreferował statystykę pożarów w latach 2016 i 2017 i tak :
· 2016 r. wystąpiły pożary 78 - traw, 8- lasów
· 2017 r. wystąpiły pożary 108 traw.
Problemem są ugory, nieużytki gdzie brakuje gospodarza terenu oraz stogi słomy źle zlokalizowane w terenie. Informację o usuwaniu zagrożeń ekologicznych omówiono w zakresie jak wyżej.

Ad.4.
Stan gospodarki leśnej i łowieckiej w Powiecie Świdnickim w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa omówił Pan Janusz Merlinga Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Świdnicy.
Powierzchnia gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa w powiecie Świdnickim - ogółem 624,865 ha, osoby fizyczne - 458,65, gminy, spółdzielnie - 161,81ha, pozostałe - 4,430 ha.
Na terenie Powiatu występują 4 Nadleśnictwa: Świdnica, Jawor, Miękina, Wałbrzych.
Inwentaryzacja Gminy Wiejskiej Świdnica, Miasto Świdnica ważna do 2017 r. W 2016 r. wydano 537 zaświadczeń o objęciu uproszczonym planem urządzenia lasów lub decyzje Starosty.
Na terenie Powiatu Świdnickiego działa 8 Kół łowieckich, 15 obwodów. Granice obwodów łowieckich wymagają zmian. Występuje brak łączności pomiędzy Nadleśnictwem, a Strażami Pożarnymi, co ma się zmienić w najbliższym czasie.

Ad.5.
W sprawach bieżących Pan Marek Żmuda zapytał Pana Janusza Pączka o zainteresowanie się pożarami na nielegalnym wysypisku śmieci w Zebrzydowie, który odpowiedział, że całość spraw z tym problemem koordynuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Innych spraw bieżących oraz wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Edmund Staniewski

 

   

   

 

 


 

 |  do góry  |