AKTUALNOŚCI

 

 

  

XXXI sesja Rady Powiatu w Świdnicy
(25.04.2017)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się w środę 26 kwietnia, o godz. 16.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Świdnicy, sala nr 225. 

 

Porządek obrad wygląda następująco:

 1. Otwarcie obrad XXXI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołu XXX sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Informacja Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa Powiatu Świdnickiego w 2016 roku w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 8. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Świdnickiego za rok 2016.

 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Świdnickiego w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 10. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2016 rok.

 11. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2016 rok.

 12. Ocena zasobów pomocy społecznej.

 13. Interpelacje i zapytania radnych.

 14. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. zmiany budżetu powiatu na 2017 rok;
  b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;
  c. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego;
  d nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy;
  e przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnos
  prawnością w powiecie świdnickim na lata 2017-2022”’;
  f przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w powiecie świdnickim na lata 2017-2022”.

 15. Wnioski i oświadczenia.

 16. Informacje dla radnych.

 17. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 

 


 

 |  do góry  |