AKTUALNOŚCI

 

 

  

Informacja dla organizacji pozarządowych
(03.04.2017)

A A A

Zarząd Powiatu w Świdnicy informuje, że organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań publicznych z budżetu Powiatu Świdnickiego na 2017 rok z zakresu art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r. poz. 1817).

 

Na cały 2017 rok do dyspozycji oferentów są następujące środki:

  • 25.000,00 zł na zadania z kultury, sztuki, ochronę dóbr kultury i tradycji w zakresie:
    organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, dyskusji i prelekcji, zwłaszcza związanych z promocją dziedzictwa kulturowego Powiatu Świdnickiego, organizowanie warsztatów twórczych w szczególności upamiętniających osoby, miejsca i wydarzenia historyczne na terenie Powiatu, organizowanie na terenie Powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość kraju oraz obchodów rocznic i świąt państwowych związanych z historią kraju i historią powiatu.

  • 10.000,00 zł na zadania z turystyki i krajoznawstwa, w tym wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych: w szczególności turniejów, konkursów i rajdów.

Środki te rozdzielone będą bez otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Możliwość wsparcia zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert zwana jest trybem uproszczonym lub trybem małych zleceń (trybem małych grantów). W przeciwieństwie do otwartego konkursu ofert, uruchomiany jest on na wniosek organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego.
Przedmiotowy tryb zlecania zadań ograniczony jest max. wysokością przekazywanej dotacji (do 10 tys. zł), okresem wykonania zadań (do 90 dni) oraz ich zasięgiem terytorialnym (zadania o charakterze lokalnym i powiatowym).

Uprawniony podmiot składa ofertę do Zarządu Powiatu w Świdnicy (organ administracji publicznej, do którego adresowana jest oferta). Wzór oferty określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 570) – w załączeniu.

Prosimy o składanie propozycji ofert do dnia 6 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00 w Biurze ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Świdnicy p. 119. Pozwoli nam to na sprawne przeprowadzenie procedury.

W załączeniu:

 


 

 |  do góry  |