AKTUALNOŚCI

 

 

  

Ogłoszenia Zarządu Powiatu 
(24.03.2017)

A A A

Ogłoszenie Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji:

Zebranie propozycji i opinii do projektu „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością w powiecie świdnickim na lata 2017-2022 r.”

Czas rozpoczęcia konsultacji: 30 marca 2017 r.

Czas zakończenia konsultacji: 6 kwietnia 2017 r.

Forma konsultacji:

Konsultacje pisemne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zakres konsultacji:

Opinie, uwagi do pełnej treści projektu „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością w powiecie świdnickim na lata 2017-2022 r.” należy zgłaszać wg formularza stanowiącego załącznik do ogłoszenia. Formularze uwag winny być złożone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ul. Wałbrzyska 15, II Pietro, pokój nr 36 lub drogą elektroniczną na adres: katarzyna.schneider@pcpr.swidnica.pl

Projekt programu zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie

internetowej Powiatu Świdnickiego: www.powiat.swidnica.pl, na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy: www.pcpr.swidnica.pl oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdnicy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy,

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Daria Kurek – Kierownik Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych PCPR w Świdnicy.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projekty aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych są uchwalane po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale Nr XL/329/2010 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Do pobrania:

 

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

Przedmiot konsultacji:

Zebranie propozycji i opinii do projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w powiecie świdnickim na lata 2017-2022”.

Czas rozpoczęcia konsultacji: 30 marca 2017 r.

Czas zakończenia konsultacji: 6 kwietnia 2017 r.

Forma konsultacji:

Konsultacje pisemne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zakres konsultacji:

Opinie, uwagi do pełnej treści projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w powiecie świdnickim na lata 2017-2022.” należy zgłaszać wg formularza stanowiącego załącznik do ogłoszenia. Formularze uwag winny być złożone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ul. Wałbrzyska 15, II Pietro, pokój nr 36 lub drogą elektroniczną na adres: renata.halejcio@pcpr.swidnica.pl

Projekt programu zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie

internetowej Powiatu Świdnickiego: www.powiat.swidnica.pl, na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy: www.pcpr.swidnica.pl oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdnicy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy,

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Renata Halejcio- specjalista Punktu Interwencji Kryzysowej PCPR w Świdnicy.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projekty aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych są uchwalane po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale Nr XL/329/2010 Rady

Powiatu w Świdnicy z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

Do pobrania:

 


 

 |  do góry  |