AKTUALNOŚCI

 

 

  

Nabór wniosków z zakresu artykułu 19 a 
(12.01.2017)

A A A

Starostwo Powiatowe w Świdnicy informuje, że organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań publicznych z budżetu Powiatu Świdnickiego na 2017 rok z zakresu art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Na cały 2017 rok do dyspozycji oferentów są następujące środki:

  • 15.000,00 zł na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia;

  • 30.000,00 zł na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Środki te rozdzielone będą bez otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Możliwość wsparcia zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert zwana jest trybem uproszczonym lub trybem małych zleceń (trybem małych grantów). W przeciwieństwie do otwartego konkursu ofert, uruchomiany jest on na wniosek organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego.

Przedmiotowy tryb zlecania zadań ograniczony jest max. wysokością przekazywanej dotacji (do 10 tys. zł), okresem wykonania zadań (do 90 dni) oraz ich zasięgiem terytorialnym (zadania o charakterze lokalnym i powiatowym).

Uprawniony podmiot składa ofertę do Zarządu Powiatu w Świdnicy. Wzór oferty określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 570) – w załączeniu.

Prosimy o składanie propozycji ofert do dnia 23 stycznia 2017 r. do godz. 12.00 w Biurze ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Świdnicy p. 119. Pozwoli nam to na sprawne przeprowadzenie procedury.


W załączeniu:


 


 

 |  do góry  |