AKTUALNOŚCI

 

 

  

OBWIESZCZENIE 
(09.01.2017)

A A A

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), w związku art. 15 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 15b ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 18 listopada 2016 roku, w związku z prowadzoną modernizacją ewidencji gruntów i budynków została wydana z urzędu decyzja znak: ROŚ.6330.1.2016 ustalająca linię brzegową wód płynących potoku Jabłoniec, na obszarze jednostki ewidencyjnej 021908_5 Żarów - obszar wiejski w obrębie ewidencyjnym nr 0017 Wierzbna

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 - w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa - II piętro, pokój nr 206, w godzinach pracy urzędu. (715 - 1515, we wtorki do 1715, w piątki do 1315).

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 


 

 |  do góry  |