AKTUALNOŚCI

 

 

  

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
(08.12.2016)

A A A

Z inicjatywy Starosty Świdnickiego powołana została Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady BRD odbyło się 07.12.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Świdnicy. 

W jej skład wchodzą: przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Świdnicy, prezydent, burmistrzowie i wójtowie Gmin, szefowie służb mundurowych: Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej, Dyrektor WORD Wałbrzych, szefowie zarządców dróg; GDDKiA, DSDiK oraz SDPŚ. W trakcie posiedzenia omówione i określone zostały cele działania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, określono główne priorytety działania Rady na 2017 roku. Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KP Policji omówił stan bezpieczeństwa drogowego w Powiecie Świdnickim za 2015 roku i 2016 r.
Podstawowymi celami działania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Powiecie świdnickim jest m. in.:

  1. dokonywanie okresowych analiz bezpieczeństwa ruchu na drogach oraz czynników decydujących o bezpieczeństwie ruchu,

  2. opracowywanie powiatowego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,

  3. opiniowanie projektów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

  4. inicjowanie działań i przedsięwzięć oraz rozwiązań komunikacyjnych z zakresu inżynierii drogowej oraz budowy systemu ratowniczego dla uzyskania poprawy bezpieczeństwa dzieci, młodzieży, pieszych i kierowców, jako uczestników ruchu drogowego,

  5. inicjowanie działań edukacyjno-informacyjnych i promocyjnych oraz pozyskiwanie środków finansowych na poprawę i popularyzację bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz upowszechnianie zasad i kultury w ruchu drogowym,

  6. współpraca z Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, urzędami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Istotnym elementem działania Powiatowej Rady BRD jest inspirowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, usprawnianie form i kanałów komunikacji ze społeczeństwem w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zachowanie każdego uczestnika ruchu drogowego ma wpływ na bezpieczeństwo innych, a co za tym idzie, każdy jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wielu z tych zdarzeń można uniknąć, dbając o właściwą edukację społeczeństwa. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych ma istotne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Powołanie PRBRD ma na celu przeciwdziałaniu pojedynczych, jednorazowych i doraźnych inicjatyw, które często nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Powiatowa Rada BRD jest inicjatywa dobrowolną, praca w radzie wykonywana jest w ramach służbowych obowiązków każdego uczestnika.

Sabina Cebula
Dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu
i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego
w Świdnicy

 

   

   

 

 


 

 |  do góry  |