AKTUALNOŚCI

 

 

  

XXVI sesja Rady Powiatu Świdnickiego 
(28.11.2016)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na XXVI sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie 30 listopada 2016 r. o godzinie 16.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy, sala nr 225. 

 

Porządek obrad wygląda następująco:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXVI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołu XXV sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Sprawozdanie z kontroli z kontroli gospodarki finansowej w Powiecie Świdnickim.

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany budżetu powiatu na 2016 rok,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego,
  c) nadania zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy,
  d) przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,
  e) rozpatrzenia skargi Pana Piotra Dąbrowskiego na Starostę Świdnickiego,
  f) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
  g) rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Winnickiego Hul na dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy.

 10. Wnioski i oświadczenia.

 11. Informacje dla radnych.

 12. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.


Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 

 


 

 |  do góry  |