AKTUALNOŚCI

 

 

  

OBWIESZCZENIE 
(22.11.2016)

A A A

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 15 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 15b ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 469), zawiadamiam, że dnia 22 listopada 2016 roku, zostało wszczęte na wniosek Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy ul. Polna Droga 1, 58-100 Świdnica, postępowanie administracyjne w sprawie:

ustalenia linii brzegowej wód płynących potoku Jabłoniec, na obszarze jednostki
ewidencyjnej 021908_5 Żarów - obszar wiejski w obrębie ewidencyjnym nr 0017 Wierzbna

Dokumentacja stanowiąca podstawę wnioskowanych uprawnień udostępniona jest do wglądu w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska tut. Starostwa - II piętro, pokój nr 206.

Ponadto informuję, że strony mogą brać czynny udział na każdym etapie postępowania, mogą zapoznawać się z aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie. Strony - osobiście lub działając przez pełnomocnika - zgodnie z art. 73 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, mają prawo do wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 - w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa - II piętro, pokój nr 206, w godzinach pracy urzędu. (715 – 1515, we wtorki do 1715, w piątki do 1315). Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Strony mają także prawo do składania wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie, które zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 


 

 |  do góry  |