AKTUALNOŚCI

 

 

  

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(24.10.2016)

A A A

W dniu 18.10.2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Świdnickiego. Tematem posiedzenia komisji był stan bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, rowy melioracyjne, stan koryt rzek w Gminie Dobromierz i przylegających gmin oraz w Powiecie Świdnickim oraz stan zbiornika wody pitnej w Dobromierzu / wędkarstwo - oznakowanie zbiornika. Otwarcia dokonał Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Edmund Staniewski, który przywitał zaproszonych gości oraz członków Komisji. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie i zaproszeni goście według list obecności. Głównym tematem posiedzenia były sprawy związane ze stanem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego rzek na terenie Gminy Dobromierz i Powiatu Świdnickiego oraz stan rowów melioracyjnych, stan zbiornika wodnego Dobromierz w zakresie wędkarstwa i oznakowania zbiornika. Zreferowali wspólnie Jerzy Ulbin Wójt Gminy Dobromierz oraz Kamila Pasieczna specjalista do spraw zasobów naturalnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp z o.o w Świebodzicach, którzy między innymi stwierdzili, że aktualnie, jako takie zagrożenie powodziowe na rzece Strzegomce nie występuje z uwagi na funkcjonowanie zbiornika wodnego Dobromierz, który retencjonuje nadmiar wód opadowych i reguluje poziom rzeki Strzegomki. Zagrożenia powodziowe odzwierciedlają mapy zagrożeń powodziowych uwzględniające stany ekstremalne, co 500, 100, 50, 10.5 i 2 lata, które są wykorzystywane w planowaniu przestrzennym oraz w gospodarce inwestycyjnej na terenie Gminy Dobromierz oraz pozostałych gmin Powiatu Świdnickiego. Zbiornik Dobromierz, jako główne zaopatrzenie w wodę pitną dla Świebodzic objęty jest ochroną sanitarną bezpośrednią i pośrednią / decyzja administracyjna z 6.11.1998 Urzędu Woj. w Wałbrzychu / wraz z rzeką Strzegomką z dopływami. Tereny stref są oznakowane tablicami informacyjnymi, część od strony Dobromierza jest ogrodzona, na terenie zbiornika nie wolno się kąpać. Aktualnie można legalnie wędkować na zbiorniku w Dobromierzu. Polski Zwiazek Wędkarski Koło Świebodzice Termet udostępnia zezwolenia na połów amatorski ryb dla członów PZW po wykupieniu zezwolen i na podstawie regulaminu. Zbiornik Dobromierz leży na terenie objętym programem "Natura, 2000" jako system zagrożnych siedlisk przyrodniczych oraz gatunów roślin I zwierząt, ktore tam występują. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp z o.o w Świebodzicach, jako użytkownik obwodu rybackiego "obwód rybacki IV.5 Zbiornik Dobromierz na rzece Strzegomka nr 1 " zobowiązany jest do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. Zebrani zostali ponadto poinformowani, że planowana jest budowa małej elektrowni wodnej o mocy 40 KW na upuście wody biologicznej zbiornika Dobromierz w ramach zadania pod nazwą - " zapewnienie dodatkowego źródła zasilania w energie elektryczną urządzeń zbiornika wodnego Dobromierz na rzece Strzegomce", którego inwestorem jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Jeżeli chodzi o stan rowów melioracyjnych to jest z tym złożony problem, ponieważ stanowi on własność Gminy Skarbu Państwa / Zarząd Starostwa Powiatowego w Świdnicy, Dolnośląskiego Zarządu Urządzeń Wodnych i Melioracji o/Świdnica, właściciele prywatni - rolnicy, przedsiębiorcy. W imieniu tych podmiotów zadania statutowe wykonuje Gminna Spółka Wodna zrzeszona w Krajowym Związku Spółek Wodnych w Kamiennej Górze. Brakuje środków finansowych na renowację w/w rowów niska opłacalność składek na rzecz spółki wodnej, brak obowiązkowości ze strony właścicieli gruntów rolnych. W najbliższym czasie wejdzie w życie nowelizacja ustawy " Prawo Wodne", co przyczyni się zapewne do poprawy stanu melioracji.

Przewodniczący Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Edmund Staniewski.

 

   

   

 

 


 

 |  do góry  |