AKTUALNOŚCI

 

 

  

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
(04.10.2016)

A A A

W dniu 28. 09. 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Świdnickiego. Porządek posiedzenia był następujący:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku spotkania,

 2. Przywitanie zaproszonych gości.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Temat posiedzenia komisji: "Sprawy z zakresu ustawy o odpadach oraz gospodarka wodno - ściekowa na terenie Powiatu Świdnickiego."

 5. Sprawy bieżące, wolne środki.

 6. Zakończenie.

 

Ad.1, Ad.2 W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji zgodnie z listą obecności oraz Pan Przemysław Nowak inspektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Świdnicy.

Otwarcia dokonał Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Edmund Staniewski, który powitał wszystkich przybyłych gości oraz radnych.

Ad.4. Głównym tematem posiedzenia były sprawy z zakresu gospodarki odpadach oraz gospodarka wodno - ściekowa na terenie Powiatu Świdnickiego, co zreferował Pan Przemysław Nowak inspektor z Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Stwierdził on między innymi, że Starostwo Powiatowe w Świdnicy za pośrednictwem Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska wydaje w/g kompetencji decyzje na:

 1. na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz innych nie niebezpieczne,

 2. na przetwarzanie odpadów

 3. na zbieranie odpadów,

 4. na zbieranie odpadów,

 5. na transport odpadów,

 6. wpisuje do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zwolnień na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów.

W zakresie prawa wodnego wydaje pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód, regulacji tych wód oraz zmiany ukształtowania terenu. Ponadto prowadzi nadzór nad spółkami wodnymi. Na terenie Powiatu Świdnickiego działają 4 większe oczyszczalnie ścieków:

 1. Świebodzice

 2. Świdnica

 3. Strzegom

 4. Żarów

Na terenie Gminy Świdnica działają 2 oczyszczalnie:

 1. Świdnica

 2. Witoszów

Wodociągi występują w każdej wsi, ujęcia są zasobne w wodę. Wyjątek stanowi Dobromierz, gdzie woda jest pozyskiwana ze zbiornika wodnego. Starosta wydaje również decyzje w sprawie gospodarki ściekowej. Działalności gospodarcze w zakresie gospodarki ściekowej odbywa się w poszczególnych gminach, najlepsze wyniki w tym zakresie występują w Gminie Świdnica, Marcinowice, Strzegom. Na terenie funkcjonuje również oczyszczalnie przydomowe - ustawowo dopuszczone po spełnieniu warunków planowania przestrzennego.

Edmund Staniewski
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 


 

 |  do góry  |