AKTUALNOŚCI

 

 

  

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków rady działalności pożytku publicznego w powiecie świdnickim 
(21.09.2016)

A A A

Na podstawie Uchwały Nr XXII/176/2016 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Starosta Świdnicki ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Powiatowej.

Organizacje dokonują zgłoszenia kandydatów na członków Rady poprzez dostarczenie Staroście Świdnickiemu do dnia 05 października 2016 roku karty zgłoszenia kandydata do Rady Powiatowej.

Kandydatem na członka Rady Powiatowej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Zgłoszenie powinno zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji. W przypadku wymaganego upoważnienia zwierzchniego Zarządu do karty zgłoszenia należy dołączyć pełnomocnictwo lub upoważnienie Zarządu.

Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać lub dostarczyć na adres:
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
58-100 Świdnica
(Sekretariat Starosty p. 105)

Lista kandydatów wraz z nazwą organizacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Świdnicy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Wyboru pięciu członków Rady spośród kandydatów pisemnie zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Świdnicy na drodze uchwały w oparciu o następujące kryteria:
1) minimum rocznego doświadczenia kandydata w działalności w organizacji pozarządowej,
2) znajomości problemów, potrzeb i specyfiki działania organizacji pozarządowych opisanej przez kandydata w karcie zgłoszenia.

Uchwała Zarządu Powiatu w Świdnicy w sprawie powołania członków Rady Powiatowej zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Świdnicy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 5 października 2016 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Starostwa).

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów.


PLIK DO POBRANIA:


 


 

 |  do góry  |