AKTUALNOŚCI

 

 

  

Ważna informacja dla stowarzyszeń zwykłych z terenu Powiatu Świdnickiego 
(02.08.2016)

A A A

Szanowni Państwo. W terminie 24 miesięcy od dnia wejście w życie znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393), tj. od dnia 20 maja 2016 r. stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów sprzed 20 maja 2016 r. - obowiązane są dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, o której mowa w art. 40 ust. 5 w/w ustawy. 

Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia z mocy prawa. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji, stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych. Poniżej znajdują się wymagane dokumenty wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Ponadto zgodnie z art. 40 ust. 1 a-c ustawy Prawo o stowarzyszeniach stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własności i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem (1a). Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna (1b). Przepis ust. 1b nie stanowi przeszkody do wniesienia powództwa przeciwko członkowi, zanim egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna (1c). Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Pani Justyna Krygier - Inspektor w Biurze ds. Europejskich i Współpracy z organizacjami Pozarządowymi, tel. 74/85-00-439, e-mail: justyna.krygier@powiat.swidnica.pl


PLIKI DO POBRANIA:


 

 


 

 |  do góry  |