AKTUALNOŚCI

 

 

  

XXII sesja Rady Powiatu Świdnickiego 
(24.06.2016)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na XXII sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie 29 czerwca 2016 r. o godzinie 12.00, w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy. 

Porządek obrad wygląda następująco:

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad XXII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołu XXI sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Interpelacje i zapytania radnych.

 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok i absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy:
  a) przedstawienie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2015 rok,
  b) przedstawienie opinii składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok,
  c) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok,
  d) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,
  e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Świdnicy wraz z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2015 rok,
  f) przedstawienie opinii składu orzekającego RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Świdnicy,
  g) podjęcie uchwał w sprawie:
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok,
  - absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2015.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany budżetu powiatu na 2016 rok,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego,
  c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
  d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
  e) nadania zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy,
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego,
  g) rozpatrzenia skargi Pana Bogusława Marczyka na dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy,
  h) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Świdnickiego,
  i) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
  j) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Świdnicki projektu pn. "NOWA PERSPEKTYWA - LEPSZY START", w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, skierowanego do organów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze,
  k) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  l) zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,
  ł) określenia trybu powoływania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
  m) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Świdnickiego.

 10. Wnioski i oświadczenia.

 11. Informacje dla radnych.

 12. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.


Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 

 


 

 |  do góry  |