AKTUALNOŚCI

 

 

  

A A A

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Świdnickiego 
(07.04.2016)

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie określenie trybu powoływania członków, organizacji pracy i działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

  • Czas rozpoczęcia konsultacji: 13 kwietnia 2016 r.

  • Czas zakończenia konsultacji: 15 kwietnia 2016 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne oraz otwarte spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Opinie do projektu programu należy zgłaszać wg załączonego formularza do Starostwa Powiatowego w Świdnicy - Biuro ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7, pokój nr 119 lub mailowo na adres: be@powiat.swidnica.pl,  w terminie do 15 kwietnia 2016 r.

Projekt programu zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Świdnickiego: www.powiat.swidnica.pl (aktualności) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Świdnicy.
W ramach konsultacji odbędzie się 14 kwietnia 2016 r. otwarte spotkanie dla wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Marta Habowska pracownik Biura ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale
nr XL/329/2010 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 29 września 2010 r.

 


PLIKI DO POBRANIA:


 

 


 

 |  do góry  |