AKTUALNOŚCI

 

 

  

XV sesja Rady Powiatu Świdnickiego 
(16.12.2015)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na XV sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie 22 grudnia 2015 r. o godzinie 15.00, w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy. 

Porządek obrad wygląda następująco:

 1. Otwarcie obrad XV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołu XIV sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Badanie gleb użytkowanych rolniczo na terenie Powiatu Świdnickiego.

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 9. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego.

 10. Projekt Uchwały Budżetowej na 2016 rok Powiatu Świdnickiego:
  a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu,
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  c) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów,
  d) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany budżetu powiatu na 2015 rok,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego,
  c) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 7 w Strzegomiu,
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego.

 12. Wnioski i oświadczenia.

 13. Informacje dla radnych.

 14. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 


 

 |  do góry  |