AKTUALNOŚCI

 

 

  

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. kadr i płac 
(08.12.2015)

A A A

Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdnicy
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. kadr i płac

1. Miejsce pracy: Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdnicy, ul. Serbska 78, 58-100 Świdnica.

2. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe I lub II stopnia z zakresu: administracja, ekonomia, zarządzanie
  lub

 • wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na w/w stanowisku,

 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego (o stanowisko mogą się również ubiegać osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia.

3. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów prawa pracy,

 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,

 • znajomość obsługi programów kadrowo-płacowych (VULCAN, PROGMAN)

 • znajomość programu PŁATNIK,

 • znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń i podatków,

 • umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi (m.in. ZUS, PIP, Urząd Skarbowy),

 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

 • skrupulatność i terminowe wykonywanie zadań,

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw kadrowych i akt osobowych,

 • prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy pracownika,

 • sporządzanie list płac wynagrodzeń osobowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, nagród uznaniowych itp.,

 • naliczanie wypłat wynagrodzeń chorobowych i zasiłków chorobowych, macierzyńskich,

 • naliczanie odpisu na ZFŚS oraz wypłat świadczeń socjalnych,

 • wydawanie skierowań na badania profilaktyczne pracowników i kontrola nad terminami ważności tych badań,

 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu (ZUS Rp-7),

 • sporządzanie sprawozdań rocznych do Urzędu Skarbowego (PIT-y),

 • rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników oraz członków ich rodzin w ZUS,

 • rejestrowanie i wyrejestrowanie wychowanków ZPOW w ZUS,

 • tworzenie miesięcznego rozliczenia z ZUS,

 • sporządzanie sprawozdań dot. zatrudnienia, w tym do GUS,

 • wystawianie zaświadczeń o dochodach pracowników na żądanie osoby zainteresowanej,

 • inne czynności zlecone przez Dyrektora i Głównego Księgowego.

5. Warunki pracy i płacy:

1) rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę (art. 16 u.p.s.), w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) praca: biurowa, stacjonarna, z komputerem,
3) zatrudnienie od dnia 01.01.2016 r.,
4) wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania ZPOW.

6. Wymagane dokumenty:

1)List motywacyjny,
2)CV,
3)dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz dodatkowe uprawnienia, a także doświadczenie zawodowe i staż pracy (kserokopie),
4)oświadczenie o niekaralności kandydata za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.)".

7.Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty z dopiskiem "Nabór - referent ds. kadr i płac" należy składać (osobiście lub przesłać pocztą) w sekretariacie ZPOW w Świdnicy, ul. Serbska 78, 58-100 Świdnica, do dnia 18.12.2015 r. , do godziny 14.00.
Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Postępowanie naboru obejmuje analizę dokumentów kandydata oraz rozmowę z wybranymi kandydatami.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świdnicy oraz na tablicy informacyjnej w biurze ZPOW w Świdnicy.

 


 

 |  do góry  |