AKTUALNOŚCI

 

 

  

OBWIESZCZENIE 
(20.11.2015)

A A A

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), art. 15 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 15b ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 469), zawiadamiam, że dnia 20 listopada 2015 roku, zostało wszczęte z urzędu, postępowanie administracyjne w sprawie:

ustalenia linii brzegowej wód płynących rzeki Bystrzycy i Strzegomki, w związku z prowadzoną modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze jednostki ewidencyjnej 021908_5 Żarów - obszar wiejski w obrębach ewidencyjnych:

Bożanów, Buków, Gołaszyce, Imbramowice, Kalno, Kruków, Łażany, Marcinowiczki, Mielęcin, Mikoszowa, Mrowiny, Pożarzysko, Przyłęgów, Pyszczyn, Siedlimowice, Tarnawa, Wierzbna, Zastruże.

Dokumentacja stanowiąca podstawę wnioskowanych uprawnień udostępniona jest do wglądu w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska tut. Starostwa - II piętro, pokój nr 206.
Ponadto informuję, że strony mogą brać czynny udział na każdym etapie postępowania, mogą zapoznawać się z aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie. Strony - osobiście lub działając przez pełnomocnika - zgodnie z art. 73 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, mają prawo do wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 - w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa - II piętro, pokój nr 206, w godzinach pracy urzędu. (715 - 1515, we wtorki do 1715, w piątki do 1315). Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Strony mają także prawo do składania wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie, które zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Sprawę prowadzi: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, mgr inż. Przemysław Nowak, pokój nr 206. tel. 74 85 00 470, e-mail: przemyslawnowak@powiat.swidnica.pl 

 

 


 

 |  do góry  |