AKTUALNOŚCI

 

 

  

Sesja Rady Powiatu Świdnickiego 
(22.10.2015)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą Sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się 27 października 2015 r, o godz. 16.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy nr 225. 

Porządek obrad prezentuje się następująco:

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad XIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołu XII sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Interpelacje i zapytania radnych.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany budżetu powiatu na 2015 rok,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego,
  c) rozpatrzenia skargi na Starostę Świdnickiego,
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego,
  e) przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,
  f) ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
  g) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 9. Wnioski i oświadczenia.

 10. Informacje dla radnych.

 11. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 


 

 |  do góry  |