AKTUALNOŚCI

 

 

  

XI sesja Rady Powiatu Świdnickiego 
(24.08.2015)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na XI sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie 26 sierpnia 2015 r. o godzinie 15.00, w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy. 

Porządek obrad wygląda następująco:

 1. Otwarcie obrad XI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołu X sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Interpelacje i zapytania radnych.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany budżetu powiatu na 2015 rok,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego,
  c) zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/364/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. "Przebudowa ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396 D) wraz z budową ronda",
  d) zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy,
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego,
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 9. Wnioski i oświadczenia.

 10. Informacje dla radnych.

 11. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 


 

 |  do góry  |