AKTUALNOŚCI

 

 

  

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu w kraju w latach 2015 - 2019 
(09.07.2015)

A A A

Uprzejmie informuję, że państwowe przedsiębiorstwo Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej na zlecenie Ministra Środowiska zgodnie z art. 13a ust. 2 Ustawy o lasach w bieżącym roku w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju będzie realizowało opracowanie pod nazwą: Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.

Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu oraz wrześniu i obejmą 20% powierzchni lasów. Będą polegały na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4x4 km.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (w tym lasów prywatnych) o umożliwienie pracownikom państwowego Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu - zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w dniu 27 lutego 2015 r., a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

 


 

 |  do góry  |