AKTUALNOŚCI

 

 

  

OFERTA PRACY
(07.07.2015)

A A A

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy poszukuje osoby do pracy w ramach umowy na zastępstwo  na stanowisku specjalisty w Zespole Funduszy Pozabudżetowych

Zakres obowiązków:

 • udział w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych dla pozyskania dofinansowania
  z programów  RPO WD 2014-2020, PO WER i innych źródeł zewnętrznych,

 • znajomość systemu obsługi wniosków aplikacyjnych,

 • prowadzenie dokumentacji projektowej związanej z realizowanymi działaniami,

 • realizacja projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem,

 • kontakt z uczestnikami projektu, kadrą trenerską, podwykonawcami,

 • monitorowanie prawidłowości przebiegu działań projektu i realizacji planowanych wskaźników, bieżący monitoring i kontrola, ewaluacja,

 • dokonywanie zamówień w oparciu o prawo zamówień publicznych,

 • przygotowanie dokumentacji m. in. na potrzeby promocji i sprawozdawczości projektu,
  planowanie, inicjowanie i koordynacja działań promocyjnych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, prawo, finanse i rachunkowość),

 • doświadczenie w zakresie pozyskiwania i rozliczania projektów dofinansowanych ze środków unijnych,

 • dobra znajomość przepisów i specyfiki realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych tj. POWER , RPO WD (w tym zagadnień z zakresu tworzenia projektów, przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, wdrażania projektu, rozliczania i sprawozdawczości projektu),

·         kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność – własna inicjatywa,

·         umiejętność współpracy,

·         dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu,

 • umiejętność dostrzegania problemów, analizy, generowania adekwatnych rozwiązań,

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny,

2)      życiorys (CV),

3)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom),

4)      informacja o dotychczasowych doświadczeniach z zakresu pracy przy realizacji projektów unijnych,

5)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,

8)      referencje z poprzedniego miejsca pracy oraz inne dokumenty, które kandydat uważa za istotne w tym m.in. potwierdzające odbycie szkoleń w zakresie realizacji projektów.

Aplikowanie na ofertę pracy:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej 5 elementów:

1.      CV,

2.      list motywacyjny,

3.      potwierdzenie posiadanego doświadczenia zawodowego,

4.      wymagane oświadczenia,

5.      referencje wraz z wykazem projektów lub działań RPO, których dotyczy doświadczenie zawodowe.

Dokumenty należy składać: w terminie do dnia 30 lipca 2015 r.  osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu).

Miejsce składania dokumentów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul.Wałbrzyska 15, II piętro,  pokój nr 36, w godzinach od 715 do 1515.

Kandydaci spełniający wymogi formalne po uprzednim zawiadomieniu zostaną zaproszeni na rozmową kwalifikacyjną.

Planowana data zatrudnienia: sierpień 2015 r.

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Informacje dodatkowe dotyczące zatrudnienia można uzyskać w siedzibie PCPR bądź telefonicznie pod numerem tel. 074- 851-50-27

Do aplikacji prosimy o załączenie poniższej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. 2014 poz. 1182)"

 


 

 |  do góry  |