AKTUALNOŚCI

 

 

  

VI sesja Rady Powiatu Świdnickiego
(13.04.2015)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na obrady sesji Rady Powiatu Świdnickiego, które odbędą się 15 kwietnia 2015 roku, o godz. 15.00, w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy. Porządek obrad wygląda następująco:

 1. Otwarcie obrad VI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołu IV i V sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o Stanie Bezpieczeństwa Powiatu Świdnickiego w 2014 roku w Zakresie Ochrony Przeciwpożarowej.

 8. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Świdnickiego za 2014 rok.

 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy za 2014 rok.

 10. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora Pieczy Zastępczej za 2014 rok.

 11. Interpelacje i zapytania radnych.

 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany budżetu Powiatu na 2015 rok,
  b) wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy bonifikaty od opłaty za rok 2015 z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości położonych w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej i przy ul. Tadeusza Kościuszki,
  c) wyrażenia zgody na udzielenie Domowi Pomocy Społecznej w Jaskulinie bonifikaty od opłaty za rok 2015 z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości położonej w Jaskulinie, gmina Dobromierz,
  d) wyrażenia zgody na udzielenie Służbie Drogowej Powiatu Świdnickiego w Jaworzynie Śląskiej bonifikaty od opłaty za rok 2015 z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości położonych w Jaworzynie Śląskiej, Łażanach, Nowicach, Słotwinie i Żarowie,
  e) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny działki nr 326/3 o powierzchni 0,12 ha, położonej w obrębie Zebrzydów, gmina Marcinowice, AM – 1, stanowiącej własność Powiatu Świdnickiego, na rzecz gminy Marcinowice, z przeznaczeniem na lokalizację przepompowni ścieków i zakończenie realizowanej inwestycji pn. „Kanalizowanie Gminy – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kątki wraz z przesyłem”,
  f) określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  g) przyjęcia ,,Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Świdnickim na lata 2015- 2017”,
  h) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego,
  i) zamieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Świdnickiego,
  j) powołania delegatów Powiatu Świdnickiego do władz statutowych Stowarzyszenia „Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych” z siedzibą w Świdnicy,
  k) ustalenia treści zmian w Statucie Związku,
  l) wyłączenia Liceum Profilowanego Nr 1 w Świdnicy z Zespołu Szkół nr 1 w Świdnicy,
  ł) wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 1 w Świdnicy z Zespołu Szkół nr 1 w Świdnicy,
  m) wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 2 w Świdnicy z Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy,
  n) wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 4 w Świdnicy z Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy,
  o) wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 5 w Świdnicy z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy,
  p) wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 6 w Świdnicy z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy,
  r) likwidacji Liceum Profilowanego Nr 1 w Świdnicy,
  s) likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Świdnicy,
  t) likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Świdnicy,
  u) likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Świdnicy,
  w) likwidacji Szkoły Policealnej Nr 5 w Świdnicy,
  y) likwidacji Szkoły Policealnej Nr 6 w Świdnicy.

 13. Wnioski i oświadczenia.

 14. Informacje dla radnych.

 15. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 


 

 |  do góry  |