AKTUALNOŚCI

 

 

  

Ogłoszenie: Stypendia Pomostowe
(26.05.2014)


Uprzejmie informujemy, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przy wsparciu Agencji Nieruchomości Rolnych jako organizatora wstępnej rekrutacji kandydatów w roku akademickim 2014/2015 kontynuuje realizację Programu XIII edycji "Stypendia Pomostowe".

Program skierowany jest do maturzystów, którzy, ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2014 roku i spełniają łącznie następujące kryteria:

  • Dostaną się na I rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych

  • Osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie mniejszą niż 90, liczonych zgodnie z algorytmem załącznikiem do regulaminu. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów

  • Są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lata

  • Mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. Mieszkańców potwierdzonych zameldowaniem przy czym okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy

  • Pochodzą z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1.176 zł. netto lub 1.344 zł., gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Nabór stypendystów będzie przeprowadzony ściśle według zasad określonych w "Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla stypendystów" (wraz z załącznikami). Wszystkie wzory dokumentów oraz regulaminem przyznawania stypendiów pomostowych dostępne są na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości www.stypendia-pomostowe.pl segment IA ( wraz z załącznikami ).

Uwaga ! Kandydaci do stypendium wypełniają wnioski on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl  w terminie do 18 sierpnia 2014 r. do godz. 16 a następnie wydrukowany z systemu wniosek należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w nieprzekraczalnym terminie do najbliższego względem zamieszkania Oddziału Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych do 22 sierpnia 2014 r. (liczy się data stempla pocztowego).

 


 

 |  do góry  |