AKTUALNOŚCI

 

 

  

OGŁOSZENIE 
(26.05.2014)


Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Świdnicy zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/464/2006 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 13 września 2006r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2013/2014

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

  • są uczniami szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Świdnicki

  • są tegorocznymi absolwentami szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Świdnicki

O stypendium sportowe mogą ubiegać się także uczniowie zamieszkali na terenie Powiatu Świdnickiego a uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych nieprowadzonych przez Powiat Świdnicki.
Stypendia przyznawane będą w formie jednorazowej Nagrody Starosty Świdnickiego w trzech kategoriach:
1. Dla najlepszych uczniów z poszczególnych szkół dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Świdnicki, zdających w roku szkolnym 2013/2014 egzamin maturalny. (Nagroda Starosty zostanie przyznana dla dwóch najlepszych maturzystów ze szkoły wytypowanych przez dyrektora szkoły).
2. Za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Świdnicki, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty w:

1) konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
2) konkursie lub olimpiadzie w dowolnej dziedzinie aktywności twórczej na szczeblu co najmniej ogólnopolskim.
3. Za osiągnięcia w zawodach sportowych dla uczniów - sportowców, którzy reprezentowali szkołę i powiat w zawodach sportowych na szczeblu co najmniej ogólnopolskim. Nagrody przyznawane będą za udział w zawodach półfinałowych i finałowych oraz udział w zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym lub światowym.

Kandydatów do stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe mogą zgłaszać wszystkie podmioty związane ze szkołą lub działalnością oświatowo-wychowawczą, a w szczególności:

1) dyrektorzy szkół,
2) nauczyciele,
3) uczniowie,
4) rodzice uczniów,
5) rady rodziców,
6) rady szkół,
7) ośrodki pracy pozaszkolnej.

Stypendia przyznawane będą w oparciu o udokumentowany dorobek ucznia.

Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Świdnicki należy składać w sekretariatach szkół w terminie do dnia 27 czerwca 2014r. Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów zamieszkałych na terenie Powiatu Świdnickiego a uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych nieprowadzonych przez Powiat Świdnicki należy składać w Starostwie Powiatowym w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica (Biuro Obsługi Klienta, I piętro, pokój 123, tel. 074 85-00-480) w terminie do dnia 27 czerwca 2014r. Informacje o przyznaniu stypendium zostaną przekazane uczniom i absolwentom bezpośrednio po rozpatrzeniu wniosków przez Zarząd Powiatu w terminie do dnia 29 sierpnia 2014r.

Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać w sekretariatach szkół lub na stronie www.powiat.swidnica.pl 

PLIKI DO POBRANIA:

 


 

 |  do góry  |