AKTUALNOŚCI

 

 

  

„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Świdnickiego na lata 2014-2020”
(26.03.2014)


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach nt. projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Świdnickiego na lata 2014-2020”. 

Konsultacje prowadzone będą w formie zgłaszania uwag i opinii do projektu na formularzu/ankiecie, udostępnionym na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Świdnicy oraz stronie internetowej Centrum. Wypełniony formularz należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.schneider@pcpr.swidnica.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2014 r. W tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje”. Uwagi zgłoszone po terminie lub w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu rozpatrywania. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Katarzyna Schneider – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy.


PLIKI DO POBRANIA:


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 


 

 |  do góry  |