AKTUALNOŚCI

 

 

  

XXXVI Sesja Rady Powiatu Świdnickiego
(24.03.2014)


27 marca (czwartek), o godz. 15.00, w sali narad świdnickiego Urzędu Stanu Cywilnego odbędzie się Sesja Rady Powiatu Świdnickiego. Porządek obrad jest następujący:

 1. Otwarcie obrad XXXVI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przyjęcie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołu XXXV sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli gospodarki finansowej, gospodarowania mieniem i realizacji zadań statutowych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy.

 8. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu świdnickiego w 2013 roku w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 9. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu świdnickiego za 2013 rok.

 10. Interpelacje i zapytania radnych.

 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)zmiany budżetu powiatu na 2014 rok,
  b)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego,
  c)udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396 D) wraz z budową ronda”,
  d)określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  e)wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy bonifikaty od opłaty za rok 2014 z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości położonych w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej i przy ul. Tadeusza Kościuszki,
  f)wyrażenia zgody na udzielenie Służbie Drogowej Powiatu Świdnickiego w Jaworzynie Śląskiej bonifikaty od opłaty za rok 2014 z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości położonych w Jaworzynie Śląskiej, Łażanach, Nowicach i Słotwinie,
  g)wyrażenia zgody na udzielenie Domowi Pomocy Społecznej w Jaskulinie bonifikaty od opłaty za rok 2014 z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Jaskulinie, gmina Dobromierz,
  h)wyłączenia Liceum Profilowanego dla Dorosłych Nr 1 w Świdnicy z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy,
  i)wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr II w Świdnicy z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Świdnicy przy Zespole Szkół Budowlano- Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy,
  j)wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Żarowie z Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie,
  k)likwidacji Liceum Profilowanego dla Dorosłych Nr 1 w Świdnicy,
  l)likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr II w Świdnicy,
  m)likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Żarowie.

 12. Wnioski i oświadczenia.

 13. Informacje dla radnych.

 14. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 


 

 |  do góry  |