AKTUALNOŚCI

 

 

  

UWAGA STUDENCI!
(11.03.2014)


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy rozpoczyna pierwszy nabór wniosków
o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" (Moduł II). 

Termin składania wniosków w pierwszym cyklu: do 30 marca 2014 r.

Wnioski złożone po tym terminie, będą rozpatrywane po zakończeniu kolejnego naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15, I piętro pok. 23

W 2014 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

 1. opłaty za naukę (czesne) - równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku), niezależnie od daty poniesienia kosztów,

 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4.000,- zł

 3. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia - nie mniej niż 1.000,- zł.
  W przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki.

Dodatek na pokrycie kosztów nauki może być zwiększony - co najmniej o 200,- zł, w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Obowiązują także następujące warunki dopuszczalności pomocy w module II:

 1. każdy Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie
  w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
  STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych,
  STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych,
  Pilotażowy program "Aktywny samorząd".
  Do ww. limitu 20 semestrów wchodzą semestry/półrocza objęte dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, do których zaliczamy: naukę
  w szkole policealnej, naukę w kolegium (pracowników służb społecznych, nauczycielskim lub nauczycielskim kolegium języków obcych), naukę w szkole wyższej, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 2. Wnioskodawcy, którzy uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, mogą uzyskać pomoc w ramach programu do czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014r. form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów.

 3. wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru /półrocza /roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/półroczy, z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).

Przypominamy również, że:

 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),

 • kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana,

 • dofinansowanie opłaty za naukę (czesne) oraz opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego ma charakter obligatoryjny,

 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji Realizatora - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, Realizator ma prawo obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowanie) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

Druki do pobrania: http://pcpr.swidnica.pl/pages/posts/uwaga-studenci-234.php 
Szczegółowe informacje: tel. 74 851 50 21
www.pfron.org.pl   

Małgorzata Chodyniecka
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

 


 

 |  do góry  |