AKTUALNOŚCI

 

 

  

XXXII Sesja Rady Powiatu Świdnickiego
(10.12.2013)


11 grudnia (środa) 2013 roku, w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy, o godzinie 12.00, odbędzie się XXXII Sesja Rady Powiatu Świdnickiego. Porządek obrad jest następujący:

 1. Otwarcie obrad XXXII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołu XXXI sesji Rady Powiatu.

 6. Informacja o stanie środowiska województwa dolnośląskiego za 2013 r. oraz badania gleb użytkowanych rolniczo na terenie Powiatu Świdnickiego.

 7. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 9. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego.

 10. Projekt uchwały budżetowej na 2014 rok Powiatu Świdnickiego:
  a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu,
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  c) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów,
  d) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego,
  b)wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy nieruchomości gruntowej położonej w Świdnicy przy ul. Leśnej, Obręb 0005 Zachód, AM -13, w granicach działki nr 1835/3 o powierzchni 0,3870 ha,
  c)wyrażenia zgody na dokonanie pomiędzy Powiatem Świdnickim a Gminą Miasto Świdnica zamiany nieruchomości gruntowych wchodzących w skład pasów drogowych położonych na terenie Miasta Świdnicy, zgodnie z zaliczeniem ich do kategorii dróg powiatowych lub gminnych,
  d)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego,
  e)podniesienia wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego rodzinnym domom dziecka prowadzonym na zlecenie Powiatu Świdnickiego,
  f)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014,
  g)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  h)zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego dla Dorosłych Nr 1 w Świdnicy,
  i)zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr II w Świdnicy,
  j)zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Żarowie,
  k)wyrażenia zgody/ nie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Rady Powiatu w Świdnicy Panem Henrykiem Rośkiem.

 12. Wnioski i oświadczenia.

 13. Informacje dla radnych.

 14. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 


 

 |  do góry  |